OPM

Mieszkalnictwo

Kwestie mieszkalnictwa nie zostały uwzględnione w Krajowej Polityce Miejskiej jako główny obszar tematyczny, lecz pojawiają się w kontekście innych tematów. Z uwagi na kluczowe znaczenie tej problematyki dla rozwoju miast oraz duży dorobek badawczy Instytutu Rozwoju Miast w tym zakresie, mieszkalnictwo zostało potraktowane jako równorzędny obszar badawczy w ramach działań badawczych OPM IRM.

Przedmiotem badań raportu ,,MIESZKALNICTWO” jest stan zasobów mieszkaniowych, struktura rynku nieruchomości mieszkaniowych wraz z istniejącymi potrzebami. Podobnie jak w pozostałych raportach analizie podlega również polityka samorządów w omawianym zakresie. W kontekście raportu ,,Mieszkalnictwo” pod uwagę wzięto politykę mieszkaniową miast, uwzględniającą  zarządzanie miejskimi zasobami mieszkaniowymi oraz rozwój i dostępność mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport ukaże się w na przełomie lutego i marca 2019 r.