OPM

Pracuj z nami

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa jest jednostką naukowo-badawczą realizującą projekty badawcze, wdrożeniowe i aplikacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i gospodarki nieruchomościami.

Od 2016 roku w ramach działalności KIPPiM funkcjonuje Obserwatorium Polityki Miejskiej, którego celem jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej rozwoju miast i obszarów

Praca

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta.
Miejsce pracy: Kraków.

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało m.in.:

doradztwo eksperckie,
 nadzór merytoryczny nad raportami Obserwatorium,
 praca naukowa – wykorzystywanie badań OPM dla celów naukowych,
 prezentacja dorobku Obserwatorium na konferencjach i innych wydarzeniach.

Kandydatem powinna być osoba, która:

 posiada stopień naukowy co najmniej doktora w zakresie nauk społecznych (w szczególności takich dyscyplin jak ekonomia, socjologia, geografia społeczno-gospodarcza i in.),
 posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie tematyki rozwoju społeczno-demograficznego i/lub problematyki rozwoju gospodarczego miast i regionów,
 posiada doświadczenie w samodzielnej realizacji i kierowaniu projektami badawczymi,
 posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi,
 jest gotowa do podjęcia wyzwania związanego z realizacją programu badawczego OPM oraz bieżącego doradztwa merytorycznego dla organów programujących i wdrażających krajową politykę miejską lub jej elementy w ramach innych polityk sektorowych,
 posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 twórczą pracę w zaangażowanym i przyjaznym zespole,
 elastyczny czas pracy,
 stabilne zatrudnienie,
 udział w projektach naukowych,
 wsparcie kariery naukowej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. podanie o zatrudnienie na stanowiska adiunkta, adresowane do Dyrektora Instytutu,
2. życiorys,
3. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
4. wykaz dorobku naukowo-badawczego w tym: publikacji naukowych, prac niepublikowanych, staży naukowych i zawodowych, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych,
5. jedno autorskie opracowanie (wybrane przez kandydata) o charakterze naukowym (artykuł, książka, rozdział w monografii, dokument o charakterze analityczno-eksperckim itd.),
6. Zarys koncepcji badania mającego na celu analizę efektywności i integralności polityk miejskich prowadzonych przez polskie miasta,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) – (wzór do pobrania),
8. oświadczenie kandydata, że Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa będzie podstawowym miejscem pracy (wzór do pobrania),
9. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
10. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
11. kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

Termin składania dokumentów upływa 31 października 2018 r. o godzinie 15.00

Miejsce składania dokumentów:
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Sekretariat
Ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w KIPPiM

 Staże i praktyki

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie możesz to zrobić u nas w ramach programu dla studentów i absolwentów. Wielu naszych pracowników zaczynało właśnie w ten sposób.

Formularz zgloszeniowy_praktyka