OPM

Przestrzeń

Dostrzegając niekorzystne tendencje w zagospodarowaniu polskich miast, podjęliśmy w ramach raportu ,,KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI” szereg badań, które pozwolą w pełni poznać problemy miejskich przestrzeni. W raporcie poruszane są kwestie obecnego stanu systemu planowania przestrzennego oraz jakości gospodarowania przestrzenią miejską, m.in. w kontekście zjawiska eksurbanizacji oraz zabudowy obszarów zalewowych. Podjęte badania dotyczą również oceny realności prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz wpływu złych praktyk związanych z realizacją nowych osiedli mieszkaniowych na ład przestrzenny miast.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport w trakcie realizacji.