OPM

Regulamin geoportalu

Zasady korzystania

  1. Korzystanie z zasobów zbiorów danych geoportalu Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM (OPM) uprawnione jest jedynie w celach niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie na cele własnego użytku osobistego w granicach jakie określone są przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści geoportalu OPM w całości bądź częściami,  w szczególności zabrania się przesyłania lub udostępniania w/w treści w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Przy korzystaniu z zasobów Portalu zabronione jest:
    • wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu,
    • wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal.

Prawa Autorskie

Zawartość geoportalu OPM jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, który stanowi: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki korzystania obowiązują od momentu opublikowania i mogą być zmieniane w całości lub w części. o każdej zmianie warunków korzystania wszyscy Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez stosowną publikację na geoportalu OPM.