OPM

Transport

Transport odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu miasta, która wykracza poza kwestie przemieszczania się. Realizowana polityka transportowa oddziałuje zarówno  na środowisko, kształtowanie przestrzeni jak i jakości życia w mieście.  Gwałtowny rozwój komunikacji samochodowej w ostatnich latach przyczynia się do występowania w miastach wielu negatywnych zjawisk, m.in. zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz kongestii. Wpływa także na degradację przestrzeni zajmowanej na potrzeby komunikacji samochodowej.

Na potrzeby raportu ,,TRANSPORT I MOBILNOŚĆ MIEJSKA” badane są miasta wraz obszarami funkcjonalnymi w kontekście przyjętych priorytetów i kierunków polityk transportowych oraz działań mających na celu integrację, zarządzanie i koordynację transportu w ramach MOF.  Analizie poddane jest również rozwój systemu transportu publicznego i rowerowego oraz zachowania komunikacyjne i mobilność mieszkańców.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport ukaże się w marcu 2019 r.