OPM

Zarządzanie

Aby miasta mogły się prawidłowo rozwijać, osiągać zamierzone cele i rozwiązywać pojawiające się problemy niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego modelu zarządzania oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Ważne w tym kontekście staje się zapewnienie rozwiązań organizacyjnych odpowiadającym dynamicznie zmieniającym się powiązaniom funkcjonalnym pomiędzy miastami centralnymi a ich otoczeniem.

Dlatego istotnym elementem raportu ,,ZARZĄDZANIE OBSZARAMI MIEJSKIMI” jest perspektywa zorientowana nie tylko na model zarządzania w pojedynczych miastach, ale przede wszystkim na kompleksowe ujęcie rozwiązań organizacyjnych przyjętych w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Podjęte w raporcie badania dotyczą m.in. problemu współpracy między samorządami, dostępności i integracji transportu publicznego, oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Planowana data publikacji: 2017.