Polski program - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Polski program

Na WUF11 większą część wydarzeń koordynują podmioty zagraniczne, jednak za wiele punktów programu odpowiada strona polska. Wśród „polskich” wydarzeń można wyróżnić następujące: 

Program Pawilonu Polski:

Pawilon Polski na WUF11 to przestrzeń w Strefie Urban EXPO, za której aranżację oraz organizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz ze swoimi partnerami. Pawilon będzie konstrukcją o powierzchni 500 m2, a jego bryła będzie podkreślać charakterystyczne motywy polskiego krajobrazu architektonicznego.  

Do integralnych części Pawilonu należą takie elementy jak interaktywna wystawa „Miejskie Transformacje” czy też tworzony na żywo mural wykonywany przez polskiego artystę. Najważniejszą częścią Pawilonu Polski będzie strefa konferencyjna, w której będzie się odbywać blok wydarzeń będący okazją tak dla polskich, jak i zagranicznych uczestników 11. sesji Światowego Forum Miejskiego do zapoznania się z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia kraju-gospodarza, a jako przykłady można wskazać promocję sukcesu transformacji Polski czy polskiej gospodarki. 

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA RELACJI LIVE TUTAJ

Ścieżka europejska (European Track):  

Jeden z głównym bloków wydarzeń 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) będzie Ścieżka europejska (European Track) organizowana pod hasłem „Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy, dla lepszego świata”. Będzie ona poświęcona kluczowym zagadnieniom związanym z wyzwaniami transformacyjnymi miast europejskich. Program Ścieżki europejskiej to nie tylko sesje dyskusyjne, ale również towarzyszące im sesje posterowe, na które nabór wciąż pozostaje otwarty.

Ścieżka europejska - program

Sesja specjalna na temat odbudowy społeczności i sąsiedztwa po wojnie i klęskach żywiołowych (Poland Special Session – Rebuilding Communities and Neighborhoods After War) 

Gospodarz: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Termin: Wtorek, 28 czerwca 2022 r., godz. 13:30 – 15:30 

Opis sesji:  

Wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy w Polsce i innych krajach goszczących osoby uciekające z tego kraju, a także klęski żywiołowe dotykające dziś różne części świata pokazują, jak ważny jest aspekt społeczny w procesie odnowy społeczno-gospodarczej obszarów pokonfliktowych. Ogromne straty w infrastrukturze mieszkaniowej, gwałtowne ubożenie ludności i masowe migracje powodują utratę stabilności i ograniczenie perspektyw na przyszłość, co w dłuższym okresie może doprowadzić do spowolnienia, a nawet do zatrzymania procesu odbudowy. 

Podczas sesji chcemy zastanowić się, jak odbudować sferę społeczną i jak zaangażować w ten proces organizacje i instytucje. Oprócz dyskusji eksperckich ważny jest również głos miast, które doświadczyły konfliktów i klęsk żywiołowych. 

Sesja będzie korzystać z doświadczeń z różnych kontekstów w Europie i poza nią. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na świadectwa miast w kryzysie wojennym. 

I. Otwarcie 

II. Panel ekspercki: Lepsza odbudowa – jak umieścić ożywienie społeczne i gospodarcze w centrum procesów odbudowy? 

III. Panel ekspercki: Odbudowa społeczności i sąsiedztwa dla zrównoważonej przyszłości 

IV. Udział specjalny: przedstawiciele miast 

Okrągły stół wysokiego szczebla „Krajowe polityki miejskie w zmieniającym się świecie” (High-Level Roundtable „National Urban Policies in a Changing World”)  

Gospodarz: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Termin: Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r., godz. 16:00-18:00 

Opis sesji:  

W trakcie Okrągłego stołu Elisa Ferreira, komisarz Unii Europejskiej ds. spójności i reform, oraz krajowi ministrowie odpowiedzialni za kwestie miejskie z Czech, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Polski i Kolumbii zastanowią się nad możliwościami, jakie stwarzają krajowe polityki miejskie, aby sprostać współczesnym wyzwaniom w dziedzinie środowiska, mieszkalnictwa, mobilności, planowania przestrzennego oraz innowacji i technologii. Prelegenci przeanalizują możliwości oferowane przez krajowe polityki miejskie w zakresie wzmacniania odporności miast poprzez reagowanie na problemy i wyzwania. W ostatecznym rozrachunku Okrągły stół wpłynie na zrozumienie związków między krajową polityką miejską a współczesnymi kryzysami, począwszy od zrównoważonej transformacji i potrzeby przyspieszenia Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w zmienionym kontekście geopolitycznym, po nierówności społeczno-gospodarcze w miastach oraz wyzwania migracyjne. Celem Okrągłego stołu jest również podkreślenie znaczenia zintegrowanej dyskusji dla maksymalnego wykorzystania potencjału krajowych polityk miejskich kształtujących rozwój naszych miast. 

Dyskusja odbędzie się przez pryzmat nowej polskiej Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM2030), której przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na początek czerwca – jej prezentacja będzie miała miejsce podczas obrad Okrągłego stołu. W celu skutecznego wdrożenia Krajowej Polityki Miejskiej zostanie powołana również Rada Wykonawcza. 

Okrągły stół będzie składał się z bloków tematycznych, podczas których omawiane będą krajowe polityki miejskie w odniesieniu do konkretnego tematu. Silniejszy nacisk zostanie położony na rozwiązania, a nie na wyzwania, ponieważ wyzwania są podobne w różnych obszarach geograficznych, ale sposoby radzenia sobie z nimi mogą być różne i stanowić wzajemną inspirację. 

Moderator: Martin Grisel, dyrektor Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach (EUKN) 

Uczestnicy:

• Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform, Komisja Europejska 

• Grzegorz Puda, Minister Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej, Polska 

• Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, Polska 

• Waldemar Buda, Minister Rozwoju, Polska (tbc) 

• Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Polska (tbc) 

• Klara Geywitz, Federalna Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, Niemcy 

• Raquel Sanchez, Minister Mobilności, Transportu i Agendy Miejskiej, Hiszpania (tbc) 

• Daniela Grabmüllerová, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Czechy 

• Hugo de Jonge, Minister Mieszkalnictwa i Planowania Przestrzennego, Holandia (tbc) 

• Susana Correa Borrero, Minister Mieszkalnictwa, Miast i Terytoriów, Kolumbia (tbc)