Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność

Program organizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Dane zgłaszającego
Koncepcja projektu
Uzasadnienie celów
Informacje o projekcie
Dzielenie się wiedzą
Deklaracje
Oświadczenie
Krok 1/7

Dane zgłaszającego

1

Miasto zgłaszane do Programu

2

Dane do korespondencji Zgłaszającego

3

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w Programie

Krok 2/7

Koncepcja projektu

Wskazanie celu/ów zrównoważonego rozwoju, których dotyczy/ą projekty/działania realizowane lub planowane przez zgłaszające się do Programu miasto

Do wyboru maksymalnie 3 pozycje z 17

Cel 1. Koniec z ubóstwem

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach.

Cel 2. Zero głodu

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

Cel 4. Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Cel 5. Równość płci

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Cel 7. Czysta i dostępna energia

Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Cel 8. Wzrost gospodarczy i dobra praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Cel 10. Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Cel 14. Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

Cel 15. Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Cel 17. Partnerstwo na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Krok 3/7

Koncepcja projektu

1

Uzasadnienie wyboru celu/ów zrównoważonego rozwoju potwierdzającego/ych znaczenie i potrzebę prowadzenia działań w tym zakresie z nawiązaniem do strategii rozwoju miasta lub prowadzonej polityki rozwoju oraz z wykorzystaniem danych diagnostycznych ilustrujących problem, na które prowadzone działania są odpowiedzią.

Należy uzasadnić wybór celu/celów zrównoważonego rozwoju. Proponuje się umieszczenie opisu, krótkiego wyciągu lub linku do strategii rozwoju miasta, bądź innych dokumentów ważnych dla polityki miejskiej z dokładnym wskazaniem fragmentów dokumentu/ów (numery stron) odnoszących się do działań realizowanych w ramach wybranego przez Zgłaszającego celu/celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie należy wskazać problem miasta, na który mają odpowiadać planowane (lub realizowane) działania projektowe. Wybór tego problemu powinien być należycie uzasadniony.
Maksymalnie 5000 znaków
2

Przedstawienie dotychczasowych działań i osiągnięć w realizacji wybranego/ych celu/ów.

Należy przedstawić zwięzły opis dotychczasowych działań związanych z wybranym celem zrównoważonego rozwoju. Przedstawiając działania należy krótko odnieść się do aktualnych osiągnięć wynikających z realizowanych przedsięwzięć, które nadają się do upowszechnienia. Można powołać się na przeprowadzone badania, spotkania, inicjatywy, dokumenty lokalne i in.
Maksymalnie 1000 znaków
3

Wykazanie ewentualnych dodatkowych programów/projektów/inicjatyw realizujących wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, w których brał udział Zgłaszający, o których mowa w pkt. 10.6 Regulaminu Programu.

Brak, nie dotyczy

Modelowa rewitalizacja miast

„Rozwój lokalny” (EOG 2014 – 2021)

Partnerska inicjatywa miast (PIM1)

„Human smart cities. Intelegentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Inne

Maksymalnie 200 znaków
Krok 4/7

Informacje o projekcie

1

Tytuł wybranego projektu/działalności realizowanego/ej lub planowanego/ej przez miasto w ramach udziału w Programie

Maksymalnie 200 znaków
2

Planowany termin realizacji projektu/działalności (nie późniejszy niż grudzień 2022 r. - IV kw. 2022 r.)

IV kwartał 2021 roku

I kwartał 2022 roku

II kwartał 2022 roku

III kwartał 2022 roku

IV kwartał 2022 roku

3

Przedstawienie zwięzłego opisu projektu/działania planowanego przez miasto w ramach udziału w Programie – jeśli zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego celu opis powinien mieć charakter kompleksowy i odnosić się do wszystkich zgłoszonych celów

Należy krótko opisać, na czym będzie/będą polegać projekt/y lub działanie/a (cele, charakter, charakterystyka przedsięwzięcia). Przedstawiając działania zasadnym jest zwięźle uzasadnić ich wybór. Ponadto należy odnieść się do planowanych działań związanych z realizacją projektu/ów. Przedstawiając działania należy krótko odnieść się do przewidywanych osiągnięć związanych z projektem, które nadają się do upowszechnienia.
Maksymalnie 2000 znaków
4

Wskazanie produktów i/lub rezultatów projektu/działania

Należy przedstawić zakładane produkty i/lub efekty prowadzonych działań w odniesieniu do wybranego celu zrównoważonego rozwoju. W szczególności należy odnieść się do tego w jaki sposób realizowany projekt przyczyni się do rozwiązania problemu lub upowszechnienia dobrych praktyk, jak również do wypracowania rekomendacji/rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane przez inne miasta.
Maksymalnie 500 znaków
5

Opis roli i udziału społeczności lokalnej w przygotowaniu i wdrażaniu zadań

Należy zaproponować różne techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne zmierzające do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup docelowych w przygotowanie i realizację projektu (poszczególnych działań projektowych). Proszę także uzasadnić dobór ww. narzędzi w kontekście ich najwyższej skuteczności w realizowaniu poszczególnych działań merytorycznych, a także zwięźle opisać sposób uwzględnienia wyników zaangażowania społeczności w realizacji projektu.
Maksymalnie 500 znaków
Krok 5/7

Dzielenie się wiedzą

Deklaracja z zakresu dzielenia się wiedzą

Należy przedstawić ogólne informacje w zakresie upowszechniania własnych doświadczeń i dzielenia się wiedzą nabytą w trakcie realizacji projektu. W tym celu należy wskazać proponowane działania (np. edukacyjne lub popularyzatorskie), ich zasięg (lokalny, ponadlokalny, regionalny, krajowy) oraz ewentualnie zaznaczyć, że działalność odnosi się do zewnętrznych grup docelowych.

Działania edukacyjne

Działania popularyzatorskie

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane miastom o podobnej wielkości

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane miastom o podobnych potrzebach

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane miastom sąsiednim

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane obszarom sąsiednim w ujęciu lokalnym

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane obszarom sąsiednim w ujęciu ponadlokalnym

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane obszarom sąsiednim w ujęciu regionalnym

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane obszarom sąsiednim w ujęciu krajowym

Działania popularyzatorskie lub/i edukacyjne dedykowane innym zewnętrznym grupom docelowym

Ponadto bardzo proszę zwięźle opisać sposób dzielenia się wiedzą oraz ocenić jego realność. W przypadku oddziaływań o charakterze lokalnym i ponadlokalnym odnoszących się do sąsiadujących samorządów i sieci, należy ich/je wskazać.

Maksymalnie 500 znaków
Krok 6/7

Fakultatywne deklaracje

1

Deklaracja realizacji celu/ów zrównoważonego rozwoju w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, o których mowa w pkt. 10.7 Regulaminu Programu, wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy)

W przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym należy krótko opisać zrealizowane przedsięwzięcie/a podając jego/ich: nazwę, charakter, cel i tematykę wiodącą. W uzasadnieniu należy wskazać w jaki sposób zadeklarowany projekt przyczynił się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian.

Deklaracja realizacji celów zrównoważonego rozwoju w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Maksymalnie 500 znaków
2

Deklaracja uwzględnienia standardów dostępności w realizacji celu/ów zrównoważonego rozwoju o których mowa w pkt. 10.8 Regulaminu Programu, wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy)

Polskie priorytety rozwojowe dotyczące wdrażania Agendy 2030 wyrażone m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazują na konieczność uwzględnienia aspektu dostępności, równości i braku wykluczenia w myśl zasady niepozostawiania nikogo w tyle i pomocy najsłabszym. Zgodnie z leżącymi u podstaw formułowania celów zrównoważonego rozwoju sprawiedliwy rozwój powinien w równym stopniu uwzględniać wzrost gospodarczy oraz wymiar spójności i solidarności społecznej mierzonych poprawą życia wszystkich mieszkańców miast, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zależności od planowanego zakresu projektu, standardy dostępności mogą występować w następujących wymiarach: architektonicznym, transportowym, cyfrowym, informacyjno – promocyjnym, szkoleniowym, czy edukacyjnym.

Deklaracja uwzględnienia standardów dostępności w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Dostępność architektoniczna

Dostępność transportowa

Dostępność cyfrowa

Dostępność informacyjno-promocyjna

Dostępność szkoleniowa

Dostępność edukacyjna

W przypadku deklaracji uwzględnienia standardów dostępności w działaniach projektowych realizujących cel/e zrównoważonego rozwoju należy krótko opisać przedsięwzięcie/a pod względem dostępności. W uzasadnieniu należy przedstawić adresatów podejmowanych działań (np. osoby starsze, osoby z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami fizycznymi bądź psychicznymi) oraz wskazać w jaki sposób przywołana działalność przyczyni się do poprawy wybranych wymiarów dostępności oraz wzrostu jakości życia wykluczonych mieszkańców.
Maksymalnie 500 znaków
3

Opis partnerstwa (jeśli dotyczy)

Jeśli zostało to przewidziane, należy przedstawić zakres i charakter partnerstwa (międzysektorowego i/lub międzysamorządowego), ze wskazaniem poszczególnych partnerów i ich roli w przygotowywaniu koncepcji projektu i realizacji działań w jego ramach. Należy wykazać partnerski charakter takiej współpracy, a także jej wartość dodaną w kontekście realizacji projektu. W przypadku zadeklarowanego partnerstwa wymaganym jest dołączenie do zgłoszenia skanu listu intencyjnego zawiązującego partnerstwo.
Maksymalnie 500 znaków
Tutaj proszę wgrać skan listu intencyjnego zawiązującego partnerstwo (jeżeli dotyczy)
Krok 7/7

Oświadczenie zgłaszającego

Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu

Oświadczenie należy wydrukować oraz opatrzyć stosownym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego miasta o udział w Programie (najczęściej jest nim wójt/burmistrz/prezydent miast lub ich zastępcy). Poza tradycyjną formą składania podpisu, dopuszczalną formą jest podpis elektroniczny. Podpisane oświadczenie stanowi warunek ubiegania się o uczestnictwo w Programie.
Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu
Pobierz
Podpisane oświadczenie/skan podpisanego oświadczenia
1