OPM

Gospodarka: wyzwania i rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl.
Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.


WYZWANIE – Polaryzacja vs dyfuzja
ROZWIĄZANIE – Dostępność i transport publiczny dla wzmacniania atrakcyjności ośrodków miejskich
ROZWIĄZANIE – Małe ZIT-y
ROZWIĄZANIE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
         ROZWIĄZANIE – Optymalizacja finansowania obszarów metropolitalnych
         ROZWIĄZANIE – Ustawy metropolitalne dla stowarzyszeń/związków metropolitalnych
         ROZWIĄZANIE – Kryteria powoływania miast na prawach powiatu
         ROZWIĄZANIE – Mandaty Terytorialne dla Obszarów Strategicznej Interwencji poszczególnych ośrodków subregionalnych


WYZWANIE – Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego
ROZWIĄZANIE – Budowa ekosystemu innowacji poprzez działania kierowane do utalentowanych młodych ludzi
ROZWIĄZANIE – Integracja imigrantów
ROZWIĄZANIE – Legalizacja pobytu cudzoziemców
ROZWIĄZANIE – Program międzynarodowego rozwoju potencjału polskiego R&D
ROZWIĄZANIE – Polityka komunalna oraz działania prospołeczne na rzecz rozwoju młodych talentów
ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie rozwoju R&D z wykorzystaniem potencjału doktorantów


WYZWANIE – „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i polityki proinwestycyjnej”
ROZWIĄZANIE – Wykorzystanie miejscowych zasobów ludzkich na rynku pracy
ROZWIĄZANIE – Kompleksowe podejście one-stop-shop do kwestii rynku pracy i przedsiębiorczości zwłaszcza wśród ludzi młodych ROZWIĄZANIE – Integracja i koordynacja działań proinwestycyjnych w ramach MOF


WYZWANIE – Wspomaganie transformacji w kierunku cyfrowej gospodarki
ROZWIĄZANIE – Smart city 3.0