OPM

Zarządzanie i finanse publiczne: wyzwania i rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl.
Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.


Integracja zrządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych

WYZWANIE – Koordynacja planowania strategicznego pomiędzy JST w MOF
ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie roli samorządu regionalnego w koordynowaniu zintegrowanego planowania rozwoju MOF

WYZWANIE – Brak zdefiniowanej roli powiatu w kreowaniu i koordynowaniu polityki rozwoju na poziomie ponadlokalnym
ROZWIĄZANIE – Dodefiniowanie roli powiatu w procesie opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego

WYZWANIE – Niewystarczające ramy dla współpracy w obszarach metropolitalnych
ROZWIĄZANIE – Tworzenia indywidualnych rozwiązań ustawowych dla polskich metropolii

WYZWANIE – Przypisanie i poszerzenie zakresu zadań dla struktur zarządzających MOF
ROZWIĄZANIE – Wykorzystanie szansy rozwojowej wynikającej z rozszerzenia formuły ZIT na MOF miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez wprowadzenie wymogów stymulujących współpracę tych ośrodków


WYZWANIE – Ograniczenie budżetów inwestycyjnych miast w związku z pandemią
ROZWIĄZANIE – Zwiększenie odporności (rezyliencji) dochodowej JST


WYZWANIE – Niski udział PPP w działaniach inwestycyjnych miast
ROZWIĄZANIE – Promowanie rekomendacji MIiR z 2019 r. w zakresie sposobu konstrukcji projektów PPP
ROZWIĄZANIE – Stworzenie dla JST linii pożyczki preferencyjnej finansującej koszty przygotowania projektu PPP
ROZWIĄZANIE – Uruchomienie systemu klastrowania (pakietowania) mniejszych projektów PPP
ROZWIĄZANIE – Uruchomienie systemu poręczeń dla kredytów zaciąganych przez partnerów prywatnych na realizację projektów PPP


WYZWANIE – Znikome zastosowanie opłat i podatków w zarządzaniu i gospodarowaniu przestrzenią
ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia opłaty adiacenckiej we współfinansowaniu kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub budowy drogi – rozwiązania prawne 
ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia opłaty adiacenckiej we współfinansowaniu kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub budowy drogi – rozwiązania finansowe
ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia opłaty adiacenckiej we współfinansowaniu kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub budowy drogi – badania i edukacja
ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości w zależności od lokalizacji nieruchomości