OPM

Środowisko: wyzwania i rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl.
Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.


WYZWANIE – Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach
ROZWIĄZANIE -Wprowadzanie standardu ochrony i kształtowania zieleni w procesach inwestycyjnych
ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miasta (dalej plan zarządzania BZI) jako realizacji rekomendacji opracowania „planu zazieleniania” , zawartej w Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 UE
ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne zwiększające możliwości rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) w terenach intensywnie zagospodarowanych
ROZWIĄZANIE – Program rozwoju zielonych dachów i ścian w miastach


WYZWANIE – Rozwój miejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym 
ROZWIĄZANIE – Systemowa racjonalizacja gospodarki odpadami
ROZWIĄZANIE – Program rozwoju systemów napraw, wymiany i współdzielenia oraz rozwoju produkcji i usług bezodpadowych ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne w zakresie zwiększenia skuteczności w przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności
ROZWIĄZANIE – Wzrost znaczenia biogazu w gospodarce miast
ROZWIĄZANIE – Kompleksowy program racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej
ROZWIĄZANIE – Kompleksowe wsparcie rozwoju lokalnej energetyki rozproszonej i obywatelskiej
ROZWIĄZANIE – Wzrost znaczenia recyklingu przestrzeni w rozwoju miast


WYZWANIE – Ochrona jakości powietrza w miastach
ROZWIĄZANIE – Integracja planowania z zakresu ochrony powietrza w miastach
ROZWIĄZANIE – Intensyfikacja działań w zakresie inwentaryzacji, monitoringu i kontroli jakości powietrza w miastach
ROZWIĄZANIE – Program rozwoju miejskich systemów ciepłowniczych
ROZWIĄZANIE – Program przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu
ROZWIĄZANIE – Program wsparcia termomodernizacji i efektywności energetycznej w miastach
ROZWIĄZANIE – Działania przeciwodorowe w miastach, w tym wprowadzenie podstaw prawnych w zakresie standardu odorowego i narzędzi dla samorządów


WYZWANIE – Rozwój aktywnych społeczności miejskich i odpornych miast
ROZWIĄZANIE – Edukacja w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu
ROZWIĄZANIE – Utworzenie, bieżąca aktualizacja i promocja „narzędziownia” partycypacji w ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu
ROZWIĄZANIE – Kompleksowe działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku zanieczyszczenia światłem sztucznym w miastach
ROZWIĄZANIE – Program rozwoju oraz promocji zielonych/zrównoważonych zamówień publicznych w polityce miejskiej.


WYZWANIE – Racjonalizacja gospodarowania wodą w miastach
ROZWIĄZANIE – Gospodarowanie zasobami wodnymi z uwzględnieniem powiązań z układem zlewniowym
ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne w zakresie przeciwdziałaniu powodziom miejskich i ich skutkom
ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne w zakresie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji, przepisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej oraz ustanowienie funduszu celowego na inwestycje z zakresu małej retencji
ROZWIĄZANIE – Program rozwoju inwestycji z zakresu małej retencji w miastach