OPM

Mobilność: wyzwania i rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl.
Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.


WYZWANIE – Budowa efektywnych systemów transportu publicznego w mieście i MOF

ROZWIĄZANIE – Promowanie i usuwanie barier integracji i rozwoju komunikacji publicznej
ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie „Ustawy o ulgach w publicznym transporcie zbiorowym”
ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie planów mobilności dla punktów dostępu do systemów aglomeracyjnego transportu zbiorowego

ROZWIĄZANIE – Optymalizacja systemu dokumentów w zakresie planowania zrównoważonej mobilności w miastach – RYCINA
ROZWIĄZANIE – Optymalizacja systemu dokumentów w zakresie planowania zrównoważonej mobilności w miastach

WYZWANIE – Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dla pieszych i rowerzystów
ROZWIĄZANIE – Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
ROZWIĄZANIE – Budowa infrastruktury rowerowej i przyjazna dla rowerów organizacja ruchu
ROZWIĄZANIE – Budowa infrastruktury rowerowej i przyjazna dla rowerów organizacja ruchu
ROZWIĄZANIE – Powiększanie zasięgu demograficznego przystanków kolejowych adekwatną infrastrukturą rowerową
ROZWIĄZANIE – Poprawa dostępu rowerem do wybranych obszarów funkcjonalnych miast i „logistyka ostatniej mili”
ROZWIĄZANIE – Bezpieczna i wygodna infrastruktura dla pieszych 

WYZWANIE – Działania ograniczające ruch samochodów (polityka parkingowa, opłaty kongestyjne, zmiany w infrastrukturze drogowej i organizacji ruchu, strefy wyłączone lub z ograniczonym ruchem kołowym)
ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie obowiązku tworzenia stref ruchu uspokojonego w gminach i fizyczne uspokojenie ruchu
ROZWIĄZANIE – Dostosowanie popytu na postój pojazdów osobowych do podaży miejsc postojowych
ROZWIĄZANIE – Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla rowerów

WYZWANIE – Harmonijny rozwój mobilności współdzielonej
ROZWIĄZANIE – Narzędzia wspierające mikromobilność


WYZWANIE – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w miastach
ROZWIĄZANIE – Wizja Zero
ROZWIĄZANIE – Zarządzanie prędkością – dostosowanie prędkości do wymagań niechronionych uczestników ruchu drogowego
ROZWIĄZANIE – Bezpieczna infrastruktura dla pieszych, rowerzystów


WYZWANIE – Zwiększenie dostępności międzymiastowej, przede wszystkim w oparciu o efektywny transport szynowy z uwzględnieniem hierarchii systemu osadniczego
ROZWIĄZANIE – Szersze wykorzystanie potencjału modernizowanych linii kolejowych dla usprawnienia połączeń regionalnych
ROZWIĄZANIE – Systematyzacja gromadzenia i udostępniania danych o miejskiej mobilności
ROZWIĄZANIE – Stworzenie i promowanie minimalnych standardów obsługi połączeń komunikacyjnych finansowanych ze środków publicznych
ROZWIĄZANIE – Szersze otwarcie rynku kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję
ROZWIĄZANIE – Wsparcie procesów integracji taryfowej i organizacyjnej w ramach komunikacji miejskiej i regionalnej