OPM

Mieszkalnictwo i polityki społeczne: wyzwania i rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl.
Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.


WYZWANIE – Ustanowienie standardów finansowania oświaty i racjonalizacja finansowania zadań oświatowych przez państwo ROZWIĄZANIE – Ustanowienie standardów finansowania oświaty
ROZWIĄZANIE – Finansowanie oświaty uczniów dojeżdżających
ROZWIĄZANIE – Zrekompensowanie wysokich kosztów usług oświatowych w wielkich miastach


WYZWANIE – Przeciwdziałanie nierównościom w oświacie
ROZWIĄZANIE – Zwiększona dostępność zajęć wyrównawczych i dodatkowych w miejskich obszarach problemowych
ROZWIĄZANIE – Pomoc psychologiczna w każdej szkole


WYZWANIE – Zwiększenie tempa rozwoju mieszkalnictwa społecznego w miastach
ROZWIĄZANIE – Utworzenie Zespołu do spraw mieszkalnictwa społecznego przy Ministrze Pracy, Rozwoju i Technologii
ROZWIĄZANIE – Zmiany prawne i organizacyjne na rzecz zwiększenia dostępności społecznych mieszkań czynszowych
ROZWIĄZANIE – Gwarancja stabilnego systemu finansowania mieszkalnictwa społecznego


WYZWANIE – Intensyfikacja procesów odnowy substancji mieszkaniowej
ROZWIĄZANIE – Tworzenie Rewitalizacyjnych Funduszy Mieszkaniowych (RFM)
ROZWIĄZANIE – Utworzenie wieloletniego programu wsparcia i modernizacji czynszowych zasobów komunalnych
ROZWIĄZANIE – Ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w zasobach mieszkaniowych


WYZWANIE – Rozwijanie opieki, integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa wybranych grup społecznych
ROZWIĄZANIE – Zmiany w programie „Opieka 75+”
ROZWIĄZANIE – Aktywizacja zawodowa osób zdolnych do pracy i korzystających z pomocy społecznej
ROZWIĄZANIE – Powołanie nowego programu rządowego pod nazwą „Ścieżka do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”


WYZWANIE – Rozwój różnorodnych form wczesnej edukacji i opieki dla dzieci
ROZWIĄZANIE – Wdrażanie standardów opieki i edukacji dzieci do lat 3
ROZWIĄZANIE – Bon opiekuńczy-wychowawczy


WYZWANIE – Regulacja i wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego
ROZWIĄZANIE – Zwiększenie zasobu mieszkań wspomaganych
ROZWIĄZANIE – Ustawowe uregulowanie mieszkań wspomaganych (oraz standard i katalog usług)
ROZWIĄZANIE – Koordynacja i budowanie know-how niezbędnego do wdrażania mieszkań wspomaganych na szeroką skalę ROZWIĄZANIE – Społeczne agencje najmu – uregulowanie, finansowanie, tworzenie i prowadzenie
ROZWIĄZANIE – Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób zagrożonych i doświadczających bezdomności oraz wychodzących z kryzysu bezdomności
ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie ustawy kompleksowo obejmującej zapobieganie bezdomności, wsparcie osób doświadczających i wychodzących z kryzysu bezdomności zawierającej zaktualizowaną definicję bezdomności
ROZWIĄZANIE – Zapewnienie trwałego systemu finansowania usług w mieszkaniach wspomaganych
ROZWIĄZANIE – Najpierw Mieszkanie (Housing First) – realizacja ogólnopolskiego pilotażu innowacyjnej metody rozwiązującej problem chronicznej bezdomności osób doświadczających zaburzeń psychicznych oraz uzależnień.


WYZWANIE – Włączenie sektora prywatnego do mieszkalnictwa społecznego (prowizje społeczne)
ROZWIĄZANIE – Prowizje społeczne


WYZWANIE – Strategiczne wzmocnienie mieszkalnictwa
ROZWIĄZANIE – Kompleksowe badanie sytuacji mieszkaniowej, stanu zasobów, preferencji i postaw oraz potrzeb mieszkaniowych w miastach, efektywności i skuteczności polityki mieszkaniowej państwa /program badawczy/
ROZWIĄZANIE – Wsparcie eksperckie dla małych i średnich miast w zakresie mieszkalnictwa, polityki społecznej, planowania przestrzennego i rewitalizacji
ROZWIĄZANIE – Strategia rozwoju mieszkalnictwa gminy