OPM

V Kongres Rewitalizacji

kongres rewitalizacji lublin grudzień instytut 2018

Dzięki współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Lublinie odbył się kolejny, piąty już Kongres Rewitalizacji. . Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”.

Kongres Rewitalizacji rozpoczęto uroczystą sesją inaugurującą wydarzenie, w trakcie której przemówienie wygłosili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Minister Adam Hamryszczak, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk oraz Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Pan Wojciech Jarczewski. Wszyscy z prezentujących jednoznacznie podkreślili, że najważniejszym celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz cele polityki miejskiej. Dodatkowo, Pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, w trakcie swojej prezentacji omówił wyniki modelowych rozwiązań z zakresu rewitalizacji na przykładzie Lublina podkreślając, iż  kluczem do sukcesu prowadzonych działań jest w szczególności dobrze prowadzona partycypacja społeczna. Na sesji otwierającej wydarzenie obecny był również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Dariusz Stefaniuk. W trakcie uroczystego otwarcia wręczono także nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce rewitalizacji. Główną nagrodę otrzymał Pan Mikołaj Gomółka, za pracę o tytule: Interwencja w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia, natomiast trzy wyróżnienia trafiły do: Pani Klaudii Peplińskiej, Pani Justyny Hładkulik oraz Pani Agnieszki Biedalak. Była to druga edycja konkursu prac magisterskich organizowana jako wydarzenie towarzyszące Kongresowi Rewitalizacji. Nagrody uczestnikom wręczył Minister Adam Hamryszczak.

Sesję plenarną otworzyła Pani Magdalena Dej z Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W panelu wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, inicjując dyskusję na temat rewitalizacji w Polsce. Następnie rozpoczęto równolegle odbywające się sesje panelowe: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Rewitalizacja a rozwój gospodarczy (sesja pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka) oraz sesja kalejdoskop(organizowana w formule 3MT). Wszystkie z powyższych paneli cieszyły się znacznym zainteresowaniem oraz aktywnym uczestnictwem w dyskusji. Dodatkowo, późnym popołudniem odbyła się sesja posterowa, podczas której swoje prace zaprezentowało aż 34 autorów. Ekspozycja plakatów odbywała się przez cały czas trwania wydarzenia.

W trakcie drugiego dnia Kongresu sesje panelowe i dyskusyjne skupiono wokół dwóch najważniejszych tematów: Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji oraz Rewitalizacja a odnowa wsi. Również i tego dnia, uczestnicy Kongresu mieli możliwość wzięcia udziału w nowo wypracowanej formule kalejdoskop, syntetycznie prezentując wyniki prowadzonych badań.

V Kongres Rewitalizacji zakończyła sesja podsumowująca, poprowadzona przez dr Marcina Zawickiego, podczas której moderatorzy poszczególnych paneli postarali się zreasumować poruszone tematy oraz uwypuklić największe problemy poruszone podczas dyskusji. Dyrektor Wojciech Jarczewski podkreślił, że zarządzanie miastem kurczącym się nie powinno ograniczać się jedynie do powiększania liczby inwestycji, czy wzrostu liczby mieszkańców. Dr Magdalena Dej podsumowała m. in. że rewitalizacji i odnowy wsi nie można traktować jako synonimicznych terminów. Podkreśliła też znaczenie uwarunkowań prowadzenia procesów rewitalizacji na terenach wiejskich, które są bardzo specyficzne i różnią się od tych jakie występują w przypadku rewitalizacji miast, zaś obecne rozwiązania ustawy o rewitalizacji dla terenów wiejskich nie są optymalne. Według dr Aliny Muzioł-Węcławowicz potrzebny jest program rządowy, który zwiększyłby możliwości gmin w zakresie działań remontowo-modernizacyjnych.

Wideo

Fotorelacja

1-Kongres Rewitalizacji_Lublin
4-Kongres Rewitalizacji_Lublin
5-Kongres Rewitalizacji_Lublin
6-Kongres Rewitalizacji_Lublin

7-Kongres Rewitalizacji_Lublin
14Kongres Rewitalizacji_Lublin
18_Kongres Rewitalizacji_Lublin
21-Kongres Rewitalizacji_Lublin

27-Kongres Rewitalizacji_Lublin
22-Kongres Rewitalizacji_Lublin
3-Kongres Rewitalizacji_Lublin
2-Kongres Rewitalizacji_Lublin


V Kongres Rewitalizacji – program szczegółowy


Prezentacje z sesji plenarnej:

Wsparcie procesu rewitalizacji w Polsce

Fotografia projektów modelowych i pilotażowych w 2018 r.

Rewitalizacja w polityce rozwoju

Partnerska inicjatywa miast – sieć rewitalizacja

Prezentacje z sesji „Rewitalizacja w kurczących się miastach”:

Rewitalizacja w kurczących się miastach – perspektywa praktyka

Prezentacje z sesji „Odnowa centrum”:

Odnowa centrum – perspektywa badacza

Odnowa centrum – perspektywa praktyka

Prezentacje z sesji „Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji”:

Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji – perspektywa badacza

Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji – perspektywa praktyka

Prezentacje z sesji „Rewitalizacja a odnowa wsi”:

Rewitalizacja a odnowa wsi – perspektywa badacza

Rewitalizacja a odnowa wsi – perspektywa praktyka 1

Rewitalizacja a odnowa wsi – perspektywa praktyka 2

Prezentacje z sesji „Rewitalizacja a rozwój gospodarczy”:

Aktywizacja gospodarcza w Lublinie

Jak centrum Dąbrowy Górniczej zaprojektowali mieszkańcy miasta

Rewitalizacja a rozwój gospodarczy w Lesznie