OPM

IV Kongres Rewitalizacji Miast

kongres-rewitalizacji_opm_obserwatorium2-min

19-21 września 2016 roku w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbył się już IV Kongres Rewitalizacji Miast,  wydarzenia integrującego środowiska zainteresowane procesami rewitalizacji – samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od powitania uczestników przez gospodarzy wydarzenia Wojciecha Jarczewskiego (Instytut Rozwoju Miast) oraz Romana Szełemeja (Prezydent Wałbrzycha), Andrzeja Adamczyka (Minister Infrastruktury i Budownictwa), Jerzego Kwiecińskiego (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju), Tomasza Żuchowskiego (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Pawła Chorążego (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju), Andrzeja Porawskiego (dyrektor Biura Związku Miast Polskich).

Następnie dokonano wręczenia nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji Władysławie Kijewskiej oraz wyróżnienia dla Agnieszki Janowskiej i  Ewy Tomaniak.

Gościem Kongresu był również Filip Springer, mówiący o przemianach architektonicznych i urbanistycznych byłych miast wojewódzkich. Sesja plenarna została zakończona przez Karola Janasa inauguracją Obserwatorium Polityki Miejskiej.

W kolejnej części pierwszego oraz drugiego dnia Kongresu trwały równoległe panele dyskusyjne: diagnoza zjawisk kryzysowych oraz delimitacja obszaru rewitalizacji, partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji,  praktyki projektowe w rewitalizacji, instrumenty ekonomiczno-społeczne w rewitalizacji oraz wyzwania dla procesu rewitalizacji. Wydarzeniu towarzyszył XIV Kongres Miast Polskich, gdzie również poruszano kwestie związane z rewitalizacją, m.in. w kontekście projektów modelowej rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz Miejscowych Planów Rewitalizacji.

Prelegentami byli m.in.: Robert Buciak (Główny Urząd Statystyczny), Krzysztof Herbst (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych),  Tomasz Warsza i Michał Leszczyński (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Hanna Gill-Piątek (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), Jacek Grunt-Mejer (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Marek Rosicki (Atmoterm S.A), Aleksandra Sas-Bojarska (Politechnika Gdańska) oraz Jarosław Ogrodowski (Instytut Rozwoju Miast).

Drugi dzień został zakończony debatą poświęconą skutkom wprowadzenia ustawy o rewitalizacji. Gościem tego panelu był Michał Leszczyński (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska), Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski), Krzysztof Skalski (Uniwersytet Jagielloński), Alina Muzioł-Węcławowicz (Politechnika Warszawska).

Trzeciego dnia Kongresu uczestnicy mogli wziąć udział w trzech równoległych wydarzeniach: w wizycie studyjnej w Wałbrzychu, konferencji dla studentów i doktorantów oraz szkoleniach z zakresu  diagnozy zjawisk kryzysowych i delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji (Wojciech Kłosowski), sporządzenia programu rewitalizacji i procedury jego uchwalania (Aleksandra Jadach-Sepioło), partycypacji społecznej i partnerstwa w działaniach rewitalizacyjnych (Hanna Gill-Piątek) oraz wdrażania programu rewitalizacji (Paulina Sikorska).

W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 uczestników. Przez trzy dni Kongresu w jednym miejscu spotkali się eksperci, badacze, oraz autorytety z zakresu rewitalizacji z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Szczegółowa relacja z wydarzenia (link)

Szczegółowy program IV Kongresu Rewitalizacji Miast (link).

Rada Naukowa IV Kongresu Rewitalizacji:
– prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski – przewodniczący
– prof. dr hab. Marek Bryx
– prof. dr hab. Bolesław Domański
– prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
– prof. dr hab. Jerzy Runge
– dr hab. inż. arch. prof. UJ Krzysztof Skalski
– dr hab. inż. arch. prof. PWr Tomasz Ossowicz
– dr Alina Muzioł-Węcławowicz
– dr Aleksandra Jadach-Sepioło
– dr Wojciech Jarczewski

– mgr Łukasz Sykała – sekretarz naukowy

Fotorelacja

Wideo

Prezentacje 

A – G

Audycka Barbara – Nie tylko remont… proponowane modele wsparcia mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji

Bazylak Marcin, Drygała Piotr –  Fabryka Pełna Życia. Rewitalizacja Śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Bernat Sebastian – Rewitalizacja akustyczna uzdrowisk w Polsce

Biesiada Agnieszka Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka

Bieńkowska Dagmara, Romuzga Ewelina  – Konsultacje społeczne – zło konieczne czy narzędzie świadomego planowania przestrzennego

Brzeski Piotr – Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) ustanowione przez samorząd województwa mazowieckiego jako nowy instrument wsparcia prowadzonej polityki rozwoju w kontekście rewitalizacji

Buciak Robert – Rewitalizacja w badaniach statystyki publicznej

Cieślak Adrianna – Implementacja funkcji turystycznych jako element rewitalizacji (?) małych miast – na przykładzie Uniejowa i Poddębic 

Chwierut Janusz – Oświęcimska przestrzeń spotkań

Dunajska Ksenia Problem nienowy, odnowa wsi oczami mieszkańca

Gdowicz Wiesław – Czechowicze-Dziedzice. Design na pograniczu

Główczyński Maciej, Wronkowski Adam – Rola stowarzyszeń lokalnych w procesach rewitalizacji na przykładzie Poznania

Gołębiewski Jakub – Znaczenie tymczasowego użytkowania przestrzeni i inicjatyw społecznych w procesach rewitalizacji. Doświadczenia szczecińskie

Gorgoń Justyna –  Rewitalizacja miejsko-przemysłowa w kontekście adaptacji do zmian klimatu 

Gradowska Grażyna, Łaźniewska Sylwia – Instrumenty odnowy społecznej w rewitalizacji Dobiegniewa 

Grunt-Mejer Jacek  – Interwencje w przestrzeni publicznej jako narzędzie zmiany społecznej

Gumienny Józef, Szulc Tomasz – Kompleksowa rewitalizacja obszaru Poprzemysłowego na przykładzie kompleksu „Nowe Gliwice” – ewolucja dobrej praktyki do ujęcia modelowego

H – M

Herbst Krzysztof – Rewitalizacja społeczna słaba czy silna strona? 

Jadach – Sepioło Aleksandra, Krystek – Kucewicz Bogna Wyznaczanie obszarów zdegradowanych w polskich gminach – stan zaawansowania

Janas Karol – Rewitalizacja Podzamcza we Lwowie 2011-2014. Przykład wdrażania założeń RLKS

Jeż Maja  – Milicz od Nowa. Wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Kaźmierczak Bartosz – Praktyki projektowe w rewitalizacji. Przykłady śródmiejskich przestrzeni publicznych Poznania

Kluz Przemysław, Martyniuk-Pęczek Justyna, Rembarz Gabriela – Mentoring urbanistyczny, społeczna akademia planowania, mikrostrategia rozwoju przestrzeni publicznej – nowa technika uspołecznienia planowania przestrzennego

Kryczka Piotr – Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe jako narzędzie rewitalizacji miast

Lechman Grzegorz – Wstępne doświadczenia we wdrażaniu zapisów ustawy o rewitalizacji, konsekwencje ustawy na inne obszary aktywności samorządów lokalnych

Łacny Zuzanna –  Problemy ośrodków poprzemysłowych na przykładzie miasta Trzebinia 

Majewska Anna – Problemy rewitalizacji zdegradowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowo-przemysłowej w rejonie warszawskiej Pragi 

Marczak Aleksandra – Rewitalizacja Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu – studium przypadku

Martyka Anna  – Rewitalizacja nabrzeży w Madrycie, Londynie i Nowym Jorku – wybrane przykłady

Masierek Edyta – Obawy i nadzieje polskich miast wobec nowych wyzwań rewitalizacyjnych 

Mastalerz Anna – Przekształcenia terenów poprzemysłowych a rewitalizacja sytuacja w mniejszych ośrodkach na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Pabianic

Matuszko Zenon – Partycypacyjne zarządzanie rewitalizacją w środowisku lokalnym

Mucha Agnieszka – Budżet obywatelski jako instrument rewitalizacji w mikroskali. Wybrane przykłady

Myszka-Stąpór Izabela, Nejman Ryszard, Skibińska Maja – Algorytm postępowania partycypacyjnego 

N – S

Ner Katarzyna – Strażnik Podwórka. Rewitalizacja podwórka przy ulicy Strzeleckiej w Warszawie

Ogrodowski Jarosław – Planowanie procesu rewitalizacji z udziałem różnych grup interesariuszy na przykładzie łódzkiego osiedla Księży Młyn w latach 2010-16

Pasieka Anna – Jak zadbać o udział mieszkańców w procesach rewitalizacji? Wnioski z procesów partycypacji animatorów Fundacji BIS

Pawlus Anna – Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego 

Pazder Dominika – Partnerstwo i partycypacja w rewitalizacji współpraca z urzędem miasta poznania w zakresie projektów miękkich

Pietras Katarzyna – Powojenna „rewitalizacja” lubińskiej starówki

Puc Martyna, Skowroński Mateusz – Inwestycje sektora nowoczesnych usług biznesowych narzędziem rewitalizacji miasta poprzemysłowego

Rupik Jerzy – Rewitalizacja terenów powojskowych – projekt parku o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym  

Skalski Krzysztof – Wprowadzenie do problematyki rewitalizacji na lata 2015-2020

Skrobot Wiesław – Deklaratywna formuła partycypacji społecznej zagrożeniem dla powodzenia procesów rewitalizacji. Kontekst nowych Lokalnych Programów Rewitalizacji w Ostródzko-Iławski Obszarze Funkcjonalnym

Smalej Olga, Wrochna Przemysław Projekt miasto. Budżet obywatelski jako narzędzie współtworzenia przestrzeni miejskiej

Springer Filip – Miasto archipelag. Polska mniejszych miast

Stachura Ewa – Problemy rewitalizacji historycznego centrum miasta średniej wielkości na przykładzie Raciborza  

Staniszkis Magdalena – Rozwój przez rewitalizację

Staszewska Sylwia, Szczepańska Magdalena – Znaczenie ogrodnictwa miejskiego w procesie rewitalizacji

Szumilas Agnieszka – Problemy parkingowe na wrocławskich wielkopłytowych osiedlach mieszkaniowych w kontekście potencjalnych działań rewitalizacyjnych

T – Z

Tetmajer Aldo – Zrównoważona rewitalizacja w projektach URBACT 

Wiechniak Magdalena – Rehabilitacja blokowisk w procesie rewitalizacji Krakowa

Wieczerzak Justyna – Sposób na rewitalizację. Proces wdrażania zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w województwie pomorskim

Wojdylak Paweł – Przedmieście Oławskie. Nowy obszar rewitalizacji we Wrocławiu

Woźnicka Jolanta –  Pozwólmy mieszkankom i mieszkańcom wyzwolić ich potencjały, czyli jak włączyć mieszkańców w drobne działania rewitalizacyjne. Doświadczenia mikrodziałań w Łodzi  

Zaborowski Tomasz – Polskie instrumenty rewitalizacji miast w świetle niemieckiego szczególnego prawa urbanistycznego

Załuski Daniel – Programy rewitalizacji na przykładzie Pieniężna i Gdyni. Opowieść o dwóch przypadkach trudnych – a może wręcz beznadziejnych?

Zdyb Magdalena – Proces rewitalizacji Łodzi jako element zmian w krajobrazie kulturowym miasta

Zrałek Maria  – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast szansą aktywizacji środowiska lokalnego

Żywiczyński Adam – Rewitalizacja miast okiem konserwatora zabytków