OPM

Kształtowanie przestrzeni: wyzwania i rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl.
Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.


WYZWANIE – Kształtowanie miasta zwartego oraz przeciwdziałanie chaotycznej i niekontrolowanej suburbanizacji
ROZWIĄZANIE – Szersze i bardziej realne powiązanie systemu planowania przestrzennego z programami funduszowymi
ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia i roli bilansu terenów w gospodarce przestrzennej
ROZWIĄZANIE – Rozwój dotychczasowych i wdrożenie nowych instrumentów recyklingu przestrzeni
ROZWIĄZANIE – Ograniczenie możliwości stosowania decyzji o warunkach zabudowy
ROZWIĄZANIE – Wdrożenie do polityki miejskiej i polityki przestrzennej zasad kształtowania miasta zwartego
ROZWIĄZANIE – Powiązanie systemu planowania przestrzennego z instrumentami fiskalnymi


WYZWANIE – Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym (strategicznym)
ROZWIĄZANIE – Doprecyzowanie docelowych relacji między strategią rozwoju gminy i planem ogólnym
ROZWIĄZANIE – Konsolidacja i uspójnienie procesu diagnostycznego w gminie


WYZWANIE – Uspójnienie planowania przestrzennego (i społeczno-gospodarczego) w regionach miejskich
ROZWIĄZANIE – Wdrożenie planowania funkcjonalnego w regionach miejskich w Polsce


WYZWANIE – Zapewnienie ładu przestrzennego oraz kształtowanie dostępnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych
ROZWIĄZANIE – Pakiet działań na rzecz wysokiej dostępności, bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni miejskiej


WYZWANIE – Wzmocnienie potencjału i zdolności kadr systemu planowania przestrzennego
ROZWIĄZANIE – Budowa zdolności kadr systemu planowania przestrzennego oraz kształtowanie powszechnej świadomości odnośnie wartości przestrzeni i potrzeby jej ochrony