OPM

Koncepcja planistyczna ochrony przeciwpowodziowej miasta Lewin Brzeski i potencjalne skutki jej realizacji dla środowiska przyrodniczego [Zarządzanie i Edukacja, 70-71/2010]