OPM

Lokalny Program Rewitalizacji Piekar Śląskich na lata 2008- 2015 dla obszarów miejskich i poprzemysłowych