OPM

Partycypacja społeczna w rewitalizacji – rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania