OPM

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012- 2016