OPM

Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 341/2014]