OPM

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2016