OPM

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2016-2025