OPM

Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zabudowanych i zurbanizowanych dawnych miast przemysłowych w rejonie wschodnim [Folia Oeconomica Cracoviensia Vol LV (2014)]