OPM
0610.2016

Konsultacje kodeksu urbanistyczno-budowlanego

  • OPM
  • Artykuł

/ Wikimedia Commons.

Rozpoczęły się konsultacje zapowiadanego projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Nowy dokument ma być odpowiedzią na wiele problemów występujących w procesie gospodarowania przestrzenią, w tym na postępującą suburbanizację.

Projekt zakłada kompleksową regulację procesu planistycznego i inwestycyjnego. Kodeks zastąpi w całości ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę-Prawo budowlane oraz wszystkie „specustawy”. Dokument będzie zawierał również część regulacji, które obecnie znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie-Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projektowany stan prawny, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Wśród celów Kodeksu autorzy wymieniają skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz zwiększenie transparentności procesu lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych. Ważnym elementem ma być również wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania. Autorzy podkreślają, że dzięki Kodeksowi chcieliby ograniczyć zjawisko realizacji działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej, tak aby należały one do rzadkości.

POBIERZ: Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.