OPM
2610.2020

Konsultacje założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej

  • OPM
  • Artykuł

Trwają konsultacje społeczne założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Nadrzędnym celem ma być zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców. Uwagi można zgłaszać do 12 listopada 2021 r.

W tym roku mija 5 lat od przyjęcia przez polski rząd Krajowej Polityki Miejskiej 2023 (KPM 2023). Mimo sygnalizowanych deficytów i wad dokument został uznany przez osoby zajmujące się miastami za krok w dobrym kierunku. KPM 2023 nie została wdrożona w takim kształcie w jakim została zaprojektowana, jednak szereg elementów polityki miejskiej zostało uwzględnionych w dokumentach programujących politykę rozwoju oraz programach inicjowanych przez kolejne rządy.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Do 12 listopada można podzielić się swoją opinią dotyczącą założeń nowej KPM. W przygotowanym formularzu znajdują się pytania dotyczące m.in. oceny identyfikacji potrzeb i uwarunkowań aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz trafności sformułowanych wyzwań.

Projekt założeń Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest pokłosiem m.in. prac pięciu grup eksperckich działających w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach. Efekty prac grup były konsultowane podczas Kongresu i po jego zakończeniu. Wnioski z tego procesu zostały zawarte w dwóch raportach Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR:

Nadrzędnym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 ma być zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców. Jak czytamy w udostępnionym dokumencie: ,,W obliczu obecnych i narastających wyzwań, przed którymi stoją miasta w Europie i na świecie, konieczne jest wzmocnienie zdolności miast do planowania i reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Miasto odporne (ang. urban resillience) to takie, które radzi sobie z nagłymi zmianami, kryzysami, zarówno społeczno-gospodarczymi jak i natury środowiskowej oraz gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo i wysoką jakość życia. Miasta muszą się umiejętnie dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań rozwojowych, planować z wyprzedzeniem, ciągle ewoluować i być gotowe na nieprzewidywalne zjawiska i wydarzenia. Umiejętności te wzmocnią odporność i zdolność do utrzymania ciągłości funkcjonowania w obliczu kryzysów oraz jednoczesnego adaptowania się i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Miasta silne gospodarczo zapewniają miejsca pracy i dobre warunki dla rozwoju biznesu. To ośrodki wykorzystujące swoje własne potencjały i potencjały rynków lokalnych, zwiększające konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz zapewniające wysokiej jakości usługi publiczne. Miasto silne jest sprawnie zarządzane, potrafi przewidywać długofalowe skutki podejmowanych decyzji i planowanych inwestycji z uwzględnieniem kosztów ich utrzymania oraz wpływu na finanse jednostek samorządu terytorialnego”.

Realizacja tego nadrzędnego celu następować ma poprzez podniesienie jakości i efektywności polityk miejskich na szczeblu samorządowym oraz poprzez lepsze ukierunkowanie działań służących realizacji samej KPM 2030. Działania te będą wypracowane na etapie prac nad aktualizacją dokumentu, we współpracy z interesariuszami oraz na podstawie kompleksowej diagnozy w czterech wymiarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego, tj. różnych kategorii wielkościowych miast.

W dokumencie zostały przedstawione cele nowej KPM:

  1. Budowa miast dostępnych i przyjaznych dla wszystkich jego mieszkańców.
  2. Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej miast.
  3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze.
  4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych.
  5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres miasta@mfipr.gov.pl do 12 listopada 2020 roku.

POBIERZ: Założenia aktualizacji KPM 2030 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *