OPM
2311.2017

Nowy projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

  • OPM
  • Artykuł

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Hermetyczna nazwa może nieco zniechęcać do zapoznania się z tym dokumentem szerszego grona osób i innych środowisk poza urbanistami i architektami – tymczasem jest to niezwykle ważny dokument, którego wdrożenie będzie miało daleko idące konsekwencje dla kształtowania przestrzeni naszych miast, ale także dla realizacji miejskich polityk inwestycyjnych, stymulowania ich rozwoju gospodarczego, czy szerszego włączenia mieszkańców w ważne procesy decyzyjne.

Kodeks zakłada kompleksową regulację procesu planistycznego i inwestycyjnego. Dokument zastąpi w całości ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę-Prawo budowlane oraz wszystkie „specustawy”. Kodeks będzie zawierał również część regulacji, które obecnie znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, seminariów i konferencji, angażujących zarówno przedstawicieli organów władzy publicznej, profesjonalistów, jak i zainteresowanych obywateli.

Ministerstwo zaznacza, że nowy projekt Kodeksu nie jest wersją ostateczną. Wypracowane rozwiązania systemowe będą jeszcze dyskutowane m.in. w zakresie szczegółów przesądzających o spójności i jednolitej interpretacji Kodeksu. Kolejnym krokiem w pracach nad Kodeksem ma być organizacja spotkań roboczych z poszczególnymi resortami, przedstawicielami samorządów oraz środowisk profesjonalnych, w celu wypracowania tych rozwiązań oraz symulacji ich zastosowania w praktyce.

W najbliższym czasie projekt zostanie uzupełniony o ustawę – Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz o tabele zawierające odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych. Trwają również prace legislacyjne nad zmianami stanowiącymi element kompleksowej reformy, lecz przewidzianymi do wdrożenia przed Kodeksem, tj.:

  1. ustawą o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego
  2. ustawą o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
  3. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (tzw. ustawą inwestycyjną)
  4. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa (tzw. ustawa obronnościowa)

Do pobrania

Kodeks urbanistyczno-budowlany (nowy tekst) (PDF 1.15 MB) plik edytowalny (DOCX 264.72 KB)

Załącznik do projektu (nowy tekst) (PDF 304.75 KB) plik edytowalny (DOCX 38.42 KB)Dowiedz się więcej o polityce miejskiej.
Zobacz jak polskie miasta radzą sobie w zakresie:

Rozwoju gospodarczego  

 Niskoemisyjności i efektywności energetycznej  

 Zarządzania i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych  

Możliwość komentowania została wyłączona.