OPM
0602.2019

Obserwatorium z nową energią do 2023 roku!

  • OPM
  • Artykuł

Obserwatorium Polityki Miejskiej, dotychczas funkcjonujące przede wszystkim dzięki finansowaniu w ramach Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, uzyskało wsparcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dzięki temu program Obserwatorium będzie nie tylko kontynuować dotychczasową działalność, ale również będzie rozwijał obecne i nowe produkty.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdecydowało się w ramach Pomocy Technicznej dofinansować do 2023 roku program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej (OPM). Celem programu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy i nowych danych na temat procesów rozwojowych polskich miast i miejskich obszarów funkcjonalnych potrzebnych do lepszego zarządzania i optymalizacji polityk rozwojowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pierwszy cykl badań pilotażowych Obserwatorium pozwolił na dokonanie wstępnej diagnozy stanu rozwoju miast w poszczególnych obszarach tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), wypracowanie propozycji operacjonalizacji celów szczegółowych KPM oraz pożądanego poziomu ich realizacji dla poszczególnych grup i kategorii miast, do roku 2023. Celem tego zadania jest także ciągłe wsparcie doradcze Ministerstwa, w szczególności departamentów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk miejskich.

Program rozwijany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia OPM KIPPiM składał będzie się z trzech, ściśle ze sobą powiązanych komponentów-działań:

1. Badania monitoringowe rozwoju polskich miast w ujęciu funkcjonalnym;
2. Integracja i udostępnianie danych;
3. Upowszechnianie wiedzy, edukacja i wkład w debatę o polityce miejskiej w Polsce.

O OPM_obserwatorium_idea

Badania monitoringowe

Działanie I. stanowi zasadniczy komponent badawczy Programu, natomiast działania II. i III. mają na celu przede wszystkim zapewnienie trwałości rezultatów wypracowanych w ramach komponentu badawczego oraz ich promocję i upowszechnianie, tak aby efekty programu badawczego w jak największym stopniu przełożyły się na ostateczny cel Programu, którym jest optymalizacja krajowej polityki miejskiej, jak również polityk miejskich prowadzonych przez poszczególne samorządy lokalne (miasta) i regionalne.

W tym roku będzie ukończona pierwsza seria raportów o stanie polskich miast (mieszkalnictwo, transport, rewitalizacja, demografia, kształtowanie przestrzeni, partycypacja, inwestycje, środowisko), która zostanie w grudniu zwieńczona raportem syntetycznym, podsumowującym wydane wcześniej raporty tematyczne, i który szczególną uwagę koncentrował będzie na kwestii integracji działań w różnych obszarach tematycznych. W raporcie syntetycznym zostanie również poruszona kwestia koncepcji polskiej krajowej polityki miejskiej w kontekście Nowej Agendy Miejskiej oraz polityk miejskich innych państw. Wnioski w tym wymiarze zostaną wypracowane w formule partycypacyjnej z ekspertami.

Integracja i udostępnianie danych

Działania związane z integracją i udostępnianiem danych o miastach umożliwi zbudowanie baz danych dla analizy różnych aspektów rozwoju obszarów zurbanizowanych. Bazy te będą stanowiły trwały zasób danych, niezbędnych do analiz porównawczych na poziomie miast, a w przypadku niektórych danych (np. przestrzennych), również na poziomie wewnątrzmiejskim. Bazy będą zasilane nowymi informacjami wytwarzanymi w ramach prowadzonych cyklicznie badań monitoringowych, ale będą również integrowały rozproszone informacje na temat rozwoju miasta dostępne w innych bazach i rejestrach publicznych. Dane z baz będą służyły celom analitycznym Obserwatorium, ale będą mogły być również udostępniane publicznie.

Wybrane dane będą udostępniane i upowszechnianie przy pomocy geoportalu, który w wersji testowej już funkcjonuje. Geoportal będzie pełnił również rolę „poszerzacza rzeczywistości”, umożliwiając prezentację szczegółowych wyników badań monitoringowych w odniesieniu do wszystkich badanych miast, jak również dodatkowych materiałów kartograficznych i analitycznych, które z przyczyn pragmatycznych, nie będą mogły być ujęte w publikowanej wersji raportu. W wersji elektronicznej raportu zamieszczone będą hiperłącza umożliwiające bezpośrednie dotarcie do wybranych treści na geoportalu.

Upowszechnianie wiedzy

Wyniki badań prowadzonych w ramach monitoringu, rekomendacje jak również wyniki innych projektów miejskich będą mogły lepiej służyć administracji centralnej i samorządowej dzięki działalności upowszechniającej i edukacyjnej. W tym celu m.in. będą dalej organizowane kongresy rewitalizacji i kongresy polityki miejskiej, a także warsztaty eksperckie.

Wszystkie produkty Obserwatorium będą, podobnie jak ma to miejsce obecnie, udostępniane i promowane poprzez dedykowany portal informacyjno-edukacyjny obserwatorium.miasta.pl. Portal będzie dalej rozwijany. Oprócz funkcjonującej już cyfrowej bazy wiedzy, tj. biblioteki dokumentów, raportów, materiałów edukacyjnych itd., planowane jest stworzenie platformy edukacyjna zawierającej materiały e-learningowe, video-szkolenia, katalog dobrych praktyk.


[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *