OPM

Program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej i regionalnej w Polsce w oparciu o wiedzę – etap II

Instytut Rozwoju Miast i Regionów uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej i regionalnej w Polsce w oparciu o wiedzę – etap II”.

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy i nowych danych na temat procesów rozwojowych polskich miast i miejskich obszarów funkcjonalnych potrzebnych do lepszego zarządzania i optymalizacji polityk rozwojowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także wsparcie procesu monitorowania postulowanych rozwiązań oraz określonych wyzwań w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 (KPM 2030) i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).

Projekt skierowany jest do szerokiego grona adresatów: decydentów i ekspertów rządowych oraz samorządowych, przedstawicieli środowiska naukowego i eksperckiego, środowiska pozarządowego, podmiotów prywatnych i opinii publicznej.

Projekt rozwijany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia OPMR IRMiR składał będzie się z czterech powiązanych działań:

I. Badania rozwoju miast i regionów – diagnoza, trendy, uwarunkowania rozwoju.
II. Integracja i udostępnianie danych – tworzenie zaplecza niezbędnego dla działalności badawczej i wizualizacja danych przestrzennych w ramach Geoportalu Miast i Regionów.
III. Upowszechnianie wiedzy, promocja i szkolenia – działania zapewniające jak najszersze wykorzystanie wyników i wniosków z części badawczej OPMR, wspierające oddziaływanie rezultatów badawczych.
IV. Zarządzanie i koordynacja realizacją projektu – działania zarządczo-administracyjne, niezbędna dla realizacji projektu, w tym obsługa księgowa i administracyjna IRMiR.

Efektem działań realizowanych w ramach projektu będzie formułowanie rekomendacji dla polityk publicznych oraz proponowanie nowych rozwiązań, które przyczynią się do lepszej realizacji strategicznych celów rozwojowych Polski w kontekście uwarunkowań wewnętrznych (krajowych) i zewnętrznych (europejskich i globalnych).

Dotacja współfinansowana jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027, oraz w 20,29% z budżetu państwa.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 14 995 600,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 11 952 992,76 zł