OPM

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Jaworzna na lata 2013- 2017