OPM

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji RPO WK-P na lata 2014-2020