OPM

Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego [Problemy Rozwoju Miast, 4/2013]