OPM

Partycypacja

Włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem staje się ważnym aspektem dobrego zarządzania zasobami miejskimi. Wynika to zarówno z wymogów ustawowych jak i własnych polityk samorządów. Zwiększa się świadomość mieszkańców w zakresie możliwości współkształtowania miasta. Często potrzeba partycypacji ma podłoże w sytuacjach konfliktowych oraz gdy występuje poczucie nieuwzględnienia głosu mieszkańców,

Raport ,,PARTYCYPACJA PUBLICZNA” obejmuje badania kapitału społecznego w miastach,  stan i jakość praktyk partycypacyjnych oraz rozwiązań systemowych w kontekście rządzenia partycypacyjnego i wzmacniania inicjatyw obywatelskich. W badaniach analizowany jest również poziom aktywności sektora pozarządowego ukierunkowanej na rozwój miejski w różnych obszarach tematycznych. W ramach raportu zostaną zebrane dobre praktyki i innowacje społeczne w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport w trakcie realizacji.