Polityka miejska bez danych - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM
0606.2019

Polityka miejska bez danych

  • OPM
  • Wydarzenie

Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, jako członek delegacji rządowej uczestniczył w I Zgromadzeniu Ogólnym Agendy ds. Osiedli Ludzkich ONZ (UN-HABITAT) w Nairobi (Kenia). Delegacji przewodniczył Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Udział przedstawiciela IRMiR związany był z wcześniejszym zaangażowaniem instytutu w przygotowanie zwycięskiej aplikacji zgłaszającej kandydaturę Katowic do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.

W ramach ogłoszenia zwycięstwa kandydatury Polski (Katowice) do organizacji Światowego Forum Miejskiego do Nairobi, stolicy Kenii, która jest główną siedzibą UN-Habitat, udała się delegacja z Polski. Wśród niej był przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), jednostki zaangażowanej w przygotowanie zwycięskiej aplikacji.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to największe globalne wydarzenie mające na celu debatę nad wyzwaniami związanymi z procesami urbanizacji oraz promocję i integrację krajowych polityk miejskich jako narzędzia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – w szczególności celu 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Ważnym krokiem na drodze do zmierzenia się z globalnymi wyzwaniami urbanizacji było przyjęcie w 2016 roku w Quito Agendy Miejskiej 

Karol Janas był również jednym z panelistów sesji poświęconej monitorowaniu postępów we wdrażaniu polityk miejskich i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność czytelnego powiązania działań monitoringowych i ewaluacyjnych z celami wyznaczanymi w krajowych politykach miejskich oraz potrzebę programowania systemu monitorowania KPM już na etapie jej tworzenia. Mówił o doświadczeniach Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR oraz wskazał na problemy związane z wdrażaniem i monitorowaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 przyjętej przez polski rząd w 2015 roku

– Cele KPM 2023 opisują ogólną wizję rozwoju miast. Oczywiście sformułowanie takiej wizji, wskazanie zasadniczych kierunków w jakich mają się rozwijać miasta jest bardzo ważne. Równie ważna jest jednak ich operacjonalizacja – dopiero sformułowanie konkretnych celów operacyjnych pozwala na dobór adekwatnych wskaźników, sposobu pomiaru ich realizacji. Ostatnim elementem powinno być wskazanie trzeciego rodzaju celów, które wskazują zakładany poziom realizacji celów operacyjnych w określonym horyzoncie czasowym. Dopiero te cztery, ściśle ze sobą powiązane elementy: cele ogólne (wizja), cele operacyjne /szczegółowe, wskaźniki i zakładany poziom realizacji celów szczegółowych – pozwalają na budowę sensownego systemu monitorowania KPM (i każdej innej polityki publicznej). Dopiero wtedy możemy zacząć myśleć o solidnych i dokładnych wskaźnikach, które pozwolą nam na ewaluację naszych działań – mówił Janas.

Właściwe sformułowanie celów oraz wskazanie realistycznego poziomu ich realizacji wymaga z kolei wiedzy o stanie rozwoju miasta opartej na konkretnych danych. I tutaj napotykamy kolejny problem związany z brakiem adekwatnych i porównywalnych danych o rozwoju miast. Większość danych gromadzonych przez Głównych Urząd Statystyczny nie odnosi się do poziomu lokalnego, a szereg innych nie jest w ogóle pozyskiwana.

– Musimy zbudować zdecentralizowany system zbierania danych, tworzonych na poziomie lokalnym – postulował Janas. – Gminy już teraz gromadzą wiele danych, ale są one bezużyteczne z punktu widzenia KPM, nie istnieją bowiem wspólne standardy gromadzenia tych danych. Są one nieporównywalne. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR pracuje obecnie nad pilotażowym projektem mającym na celu stworzenie modelu znormalizowanych danych i informacji na poziomie miast.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ to ogólna wizja w jakim kierunku powinny zmierzać procesy urbanizacyjne aby zahamować negatywne zjawiska prowadzące do degradacji naszej planety, jednocześnie zapewniając godne warunki życia i rozwoju wszystkim mieszkańcom miast. Aby nadzieje pokładane w politykach miejskich jako instrumencie umożliwiającym dokonanie koniecznych zmian mogły się ziścić, konieczne jest w pierwszej kolejności przełożenie tych celów na cele operacyjne uwzględniające uwarunkowania poszczególnych krajów.

20190529_175936

Dzięki uczestnictwu w Malezyjskim Forum Miejskim w Kuala Lumpur i nawiązaniu kontaktów z panią Norlizą Hashim – szefową Urbanice Malaysia, rządowego instytutu odpowiedzialnego za organizację 9 Światowego Forum Miejskiego, udało się zaaranżować spotkanie z polską delegacją w trakcie Zgromadzenia UN-HABITAT w Nairobi.

Raporty o stanie polskich miast-obserwatorium polityki miejskiej-insytut rozwoju miast i regionów pdf