OPM
0606.2019

Polityka miejska bez danych

  • OPM
  • Wydarzenie

[ezcol_4fifth]Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, jako członek delegacji rządowej uczestniczył w I Zgromadzeniu Ogólnym Agendy ds. Osiedli Ludzkich ONZ (UN-HABITAT) w Nairobi (Kenia). Delegacji przewodniczył Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Udział przedstawiciela IRMiR związany był z wcześniejszym zaangażowaniem instytutu w przygotowanie zwycięskiej aplikacji zgłaszającej kandydaturę Katowic do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.

W ramach ogłoszenia zwycięstwa kandydatury Polski (Katowice) do organizacji Światowego Forum Miejskiego do Nairobi, stolicy Kenii, która jest główną siedzibą UN-Habitat, udała się delegacja z Polski. Wśród niej był przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), jednostki zaangażowanej w przygotowanie zwycięskiej aplikacji.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to największe globalne wydarzenie mające na celu debatę nad wyzwaniami związanymi z procesami urbanizacji oraz promocję i integrację krajowych polityk miejskich jako narzędzia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – w szczególności celu 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Ważnym krokiem na drodze do zmierzenia się z globalnymi wyzwaniami urbanizacji było przyjęcie w 2016 roku w Quito Agendy Miejskiej 

Karol Janas był również jednym z panelistów sesji poświęconej monitorowaniu postępów we wdrażaniu polityk miejskich i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność czytelnego powiązania działań monitoringowych i ewaluacyjnych z celami wyznaczanymi w krajowych politykach miejskich oraz potrzebę programowania systemu monitorowania KPM już na etapie jej tworzenia. Mówił o doświadczeniach Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR oraz wskazał na problemy związane z wdrażaniem i monitorowaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 przyjętej przez polski rząd w 2015 roku

– Cele KPM 2023 opisują ogólną wizję rozwoju miast. Oczywiście sformułowanie takiej wizji, wskazanie zasadniczych kierunków w jakich mają się rozwijać miasta jest bardzo ważne. Równie ważna jest jednak ich operacjonalizacja – dopiero sformułowanie konkretnych celów operacyjnych pozwala na dobór adekwatnych wskaźników, sposobu pomiaru ich realizacji. Ostatnim elementem powinno być wskazanie trzeciego rodzaju celów, które wskazują zakładany poziom realizacji celów operacyjnych w określonym horyzoncie czasowym. Dopiero te cztery, ściśle ze sobą powiązane elementy: cele ogólne (wizja), cele operacyjne /szczegółowe, wskaźniki i zakładany poziom realizacji celów szczegółowych – pozwalają na budowę sensownego systemu monitorowania KPM (i każdej innej polityki publicznej). Dopiero wtedy możemy zacząć myśleć o solidnych i dokładnych wskaźnikach, które pozwolą nam na ewaluację naszych działań – mówił Janas.

Właściwe sformułowanie celów oraz wskazanie realistycznego poziomu ich realizacji wymaga z kolei wiedzy o stanie rozwoju miasta opartej na konkretnych danych. I tutaj napotykamy kolejny problem związany z brakiem adekwatnych i porównywalnych danych o rozwoju miast. Większość danych gromadzonych przez Głównych Urząd Statystyczny nie odnosi się do poziomu lokalnego, a szereg innych nie jest w ogóle pozyskiwana.

– Musimy zbudować zdecentralizowany system zbierania danych, tworzonych na poziomie lokalnym – postulował Janas. – Gminy już teraz gromadzą wiele danych, ale są one bezużyteczne z punktu widzenia KPM, nie istnieją bowiem wspólne standardy gromadzenia tych danych. Są one nieporównywalne. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR pracuje obecnie nad pilotażowym projektem mającym na celu stworzenie modelu znormalizowanych danych i informacji na poziomie miast.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ to ogólna wizja w jakim kierunku powinny zmierzać procesy urbanizacyjne aby zahamować negatywne zjawiska prowadzące do degradacji naszej planety, jednocześnie zapewniając godne warunki życia i rozwoju wszystkim mieszkańcom miast. Aby nadzieje pokładane w politykach miejskich jako instrumencie umożliwiającym dokonanie koniecznych zmian mogły się ziścić, konieczne jest w pierwszej kolejności przełożenie tych celów na cele operacyjne uwzględniające uwarunkowania poszczególnych krajów.

20190529_175936

Dzięki uczestnictwu w Malezyjskim Forum Miejskim w Kuala Lumpur i nawiązaniu kontaktów z panią Norlizą Hashim – szefową Urbanice Malaysia, rządowego instytutu odpowiedzialnego za organizację 9 Światowego Forum Miejskiego, udało się zaaranżować spotkanie z polską delegacją w trakcie Zgromadzenia UN-HABITAT w Nairobi.

[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end]Raporty o stanie polskich miast-obserwatorium polityki miejskiej-insytut rozwoju miast i regionów pdf[/ezcol_1fifth_end]

Jedna odpowiedź do “Polityka miejska bez danych”

  1. […] Z różnych przyczyn jednak KPM z 2015 roku ten nie doczekała się pełnego wdrożenia. Zauważone w niej problemy i wyzwania wciąż jednak pozostają aktualne. Konieczne było więc poszukiwanie innego sposobu ujęcia krajowej polityki miejskiej. Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR komentując we wrześniu 2019 r. prace nad nową wersją KPM zwracał uwagę na jej dosyć ogólnie opisaną wizją rozwoju miast. Cele KPM 2023 opisują ogólną wizję rozwoju miast – „Oczywiście sformułowanie takiej wizji, wskazanie zasadniczych kierunków w jakich mają się rozwijać miasta jest bardzo ważne. Równie ważna jest jednak ich operacjonalizacja – dopiero sformułowanie konkretnych celów operacyjnych pozwala na dobór adekwatnych wskaźników, sposobu pomiaru ich realizacji” – dodawał. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *