OPM

Polityka miejska

W 2015 roku rząd przyjął oczekiwany dokument – Krajową Politykę Miejską (KPM). W sposób holistyczny stanowi ona odpowiedź na problemy polskich miast, podzielonych wedle 10 wyszczególnionych wątków tematycznych.

Celem nadrzędnym KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości polityk miejskich na szczeblu krajowym oraz samorządowym. Aby założenia KPM były właściwie realizowane, konieczne jest systematyczne  monitorowanie procesów rozwojowych w polskich miastach w kontekście przyjętych celów oraz dostosowanie wdrażanej polityki do zmieniających się uwarunkowań i w odpowiedzi na identyfikowane wyzwania.

W ramach prac badawczych zespołu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR powstanie łącznie 11 raportów tematycznych ukazujących się w cyklu dwuletnim. Każdy raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym  polskich miast. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Ponadto przyjęte wskaźniki mają na celu jak najlepsze ujęcie omawianych zagadnień w kontekście 5 celów głównych Krajowej Polityki Miejskiej:

– Cel I: miasto sprawne
– Cel II: miasto zwarte i zrównoważone
– Cel III: miasto spójne
– Cel IV: miasto konkurencyjne
– Cel V: miasto silne

Kolejna część raportów ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od jego specyfiki mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Finalnym produktem cyklu badawczego będzie raport całościowy o stanie miast polskich, syntetyzujący wiedzę z wszystkich raportów tematycznych, pokazujący systemową zależności i stan realizacji głównych celów KPM.


KPM Krajowa Polityka Miejska pdf publikacja Polska

Krajowa Polityka Miejska 2023
POBIERZ