OPM
1308.2018

Przestrzeń i środowisko. Trwają konsultacje planu działań Agendy Miejskiej UE

  • OPM
  • Artykuł

[ezcol_3quarter]

Trwają konsultacje planu działań Agendy Miejskiej UE. Opinie można przekazywać do 19 września.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dla projektu planu działań Agendy Miejskiej UE w obszarze: Zrównoważone wykorzystanie zasobów przestrzeni i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym (ang. sustainable use of land and nature-based solutions, w skrócie SUL NBS).

Obszar ten to jeden z 12 głównych tematów Agendy Miejskiej – inicjatywy na poziomie UE, zapoczątkowanej  przez państwa członkowskie w 2016 roku poprzez przyjęcie tzw. Paktu Amsterdamskiego. W ramach Agendy Miejskiej działa 12 partnerstw tematycznych, w których skład wchodzą miasta europejskie, przedstawiciele państw członkowskich, a także przedstawiciele instytucji na poziomie UE i inni partnerzy.

Celem dobrowolnie tworzonych partnerstw jest analiza i wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w zakresie danego tematu Agendy Miejskiej UE w trzech obszarach: lepsze stanowienie prawa, lepsze finansowanie oraz wzmacnianie bazy wiedzy i wymiana doświadczeń.

Partnerstwo SUL NBS jest koordynowane wspólnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz włoskie miasto Bolonia. Działa w nim 28 partnerów. W planie działań partnerstwa proponowanych jest 9 aktywności, których realizacja przyczyni się do wypracowania odpowiednich rekomendacji dla Unii Europejskiej.

Planowane działania skupiają się przede wszystkim na kwestiach związanych z niekontrolowanym rozlewaniem się miast (tzw. urban sprawl) i sterowania rozwoju w kierunku miast bardziej ,,kompaktowych” (tzw. compact city model). Dlatego propozycje zawarte w Planie Działań mają na celu między innymi zwiększenie wykorzystania tak zwanych brownfields, czyli terenów, które były wcześniej zagospodarowane, ale uległy degradacji, a teraz mogą być ponownie użyte.

Drugim filarem partnerstwa są rozwiązania oparte na środowisku naturalnym (nature-based solutions). Rozwiązania te wprowadzają do miast elementy i procesy występujące w naturze. To zarówno „zielona” jak i „niebieska” infrastruktura oraz usługi ekostystemów. Są to naturalne i półnaturalne elementy krajobrazu, tworzące spójną sieć: od pojedynczych rzędów drzew po kompletne układy dolin. Przykładami zielonych elementów krajobrazu są żywopłoty, zagajniki, krzewy, sady, lasy, naturalne murawy i parki ekologiczne. Niebieskie elementy krajobrazu są połączone z wodą. Mogą to być baseny, czy stawy. Z kolei usługi ekosystemów to wszelkie korzyści uzyskiwane dzięki środowisku naturalnemu, np. zaopatrywanie w wodę, czy żywność.

Jak czytamy na stronie partnerstwa, planowane działania mają na celu ,,zapewnienie efektywnego i zrównoważonego wykorzystania gruntów i zasobów naturalnych, aby pomóc w tworzeniu zwartych, nadających się do zamieszkania i sprzyjających integracji społecznej miast europejskich”.

Swoje uwagi można zgłaszać do 19 września b.r.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

 

 

kongres_baner_obserwatorium_kraków[/ezcol_1quarter_end]


Pobierz
Zrównoważone wykorzystanie zasobów przestrzeni i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym – Plan Działań 


[ezcol_1third]śleszyńskie-średnie miasta-deglomeracja
Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce (publikacja)[/ezcol_1third] [ezcol_1third]partycypacja w planowaniu przestrzennym
Jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym? Nowy podręcznik

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]specustawa mieszkaniowa_prezydent
Specustawa mieszkaniowa (omówienie) + infografika

[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *