OPM
2405.2017

Relacja | Seminarium eksperckie – kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilność w metropoliach

  • Mateusz Kulig
  • Wydarzenie

Instytut Metropolitalny wraz z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego oraz Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w dniach 18-19 maja 2017 r. w Gdańsku zorganizował spotkanie ekspertów dotyczące problematyki transportu kolejowego w obszarach metropolitalnych.

W trakcie trwania seminarium, licznie zaproszeni specjaliści z całej Polski z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, transportu, prawa i administracji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach próbowali znaleźć odpowiedź na dwa główne pytania, wokół których zorganizowanych zostało pięć eksperckich paneli.

Pierwszego dnia próbowano odpowiedzieć na pytanie jak planować transport kolejowy i cały system zrównoważonej mobilności na obszarach metropolitalnych, wykorzystując w tym celu warsztat planowania przestrzennego. Przyjęte zostało wspólne stanowisko, że rozwój aglomeracji powinien się dokonywać wzdłuż „kręgosłupa kolejowego”. Kolej metropolitalna posiada bowiem potencjał do porządkowania procesu suburbanizacji. Wśród największych wyzwań wskazano brak „zgrania” miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z projektami węzłów integracyjnych oraz konieczność tworzenia planów miejscowych wzdłuż linii kolejowych oraz przystanków przesiadkowych w celu: racjonalnego kształtowania zabudowy, zabezpieczenia możliwości wprowadzenia usług oraz zabezpieczenia terenów pod przestrzeń publiczną.

Drugi dzień seminarium poświęcony był tematyce integrowania i sprawnego zarządzania systemem zrównoważonej mobilności, którego osią jest kolej metropolitalna. Paneliści podkreślali, że ważne jest, aby kolej aglomeracyjna skomunikowana była z podsystemami transportu miejskiego – stacje kolei aglomeracyjnej funkcjonowały jako integracyjne węzły przesiadkowe. Zwracano uwagę, że efektywność wykorzystania sztywnego, bardzo często historycznie ukształtowanego systemu szynowego zależy od zintegrowania z innymi środkami transportu, w tym również z infrastrukturą rowerową.

Celem seminarium eksperckiego, oprócz wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju transportu kolejowego, było również promowanie kolejowego publicznego transportu zbiorowego, jako „kręgosłupa” zrównoważonego systemu mobilności na obszarach metropolitalnych. Wśród najważniejszych wyzwań wskazano właściwe oszacowanie popytu oraz wspólny bilet o cenie akceptowalnej przez pasażera.  W dyskusji zwracano uwagę, że bardzo ważnym aspektem w planowaniu systemu kolejowego jest człowiek i to właśnie człowiek i jego potrzeby oraz opieka nad pasażerem, nie tylko w czasie podróży koleją, ale na całej jego podróży „od drzwi do drzwi” powinny stanowić główny punkt odniesienia w planowaniu zrównoważonego systemu mobilności na obszarach metropolitalnych.


Odkrywanie piękna miast. Dwa lata z ustawą krajobrazową-min

Możliwość komentowania została wyłączona.