OPM

Rejestracja

11. sesja Światowego Forum Miejskiego oferuje wiele możliwości aktywnego udziału.

Zachęcamy do rejestracji własnych wydarzeń i stoisk kongresowych, a także imprez promujących tematykę miejską w Polsce. Rejestracja potrwa do 7 marca 2022 roku. Zgłoszenia w języku innym niż angielski nie będą rozpatrywane. Nabór zgłoszeń odbywa się w formule open call, jeden podmiot może zgłosić jeden wniosek na każde z wydarzeń, co ma na celu zapewnienie równowagi
i równych szans dla wszystkich wnioskodawców.

Oferowane rodzaje wydarzeń

Networking event

(Sesja networkingowa) 

Sesja organizowana w formule warsztatowo-dyskusyjnej dotycząca wąskiego zagadnienia interesującego konkretną grupę odbiorców. Sesje networkingowe dają możliwość identyfikacji najlepszych praktyk i pozwalają dzielić się pomysłami wspierającymi dążenie do zrównoważonego rozwoju miast i miasteczek na całym świecie. Każda z sesji trwa 1,5 godziny i może brać w niej udział do 100 uczestników.  

Udział bezpłatny. 

Rekomendowane dla: organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, samorządów, uczelni, biznesu, naukowców, think-tanków, aktywistów, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych.

Training event 

(Warsztaty) 

Zajęcia praktyczne trwające trzy godziny, realizowane w grupach złożonych
z 20–30-osób. Dają uczestnikom możliwość zapoznania się z innowacyjnymi narzędziami, instrumentami i metodami służącymi rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem miast oraz hasłem przewodnim 11. sesji Światowego Forum Miejskiego: “Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Udział bezpłatny. 

Rekomendowane dla: organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, samorządów, uczelni, naukowców, think-tanków, organizacji pozarządowych.

Wystawca w strefie EXPO

Strefa Urban EXPO będzie zorganizowana w taki sposób, aby nawiązywać do ogólnej tematyki forum i przyciągnąć dużą publiczność. Stoisko w strefie Urban Expo jest znakomitą okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań służących osiągnięciu zrównoważonego rozwoju miast. Oprócz licznych stoisk
w strefie Urban EXPO będzie znajdować się przestrzeń do networkingu, odbędą się tu również liczne poboczne wydarzenia.

Udział płatny.  

Rekomendowane dla: organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, samorządów, uczelni, biznesu, organizacji pozarządowych.

Voices from Cities

(Głos Miast) 

W ramach tego panelu będą odbywać się trwające około 1,5 godziny sesje przedstawiające przykłady wdrażania Nowej Agendy Miejskiej oraz współpracy między miastami, w których może uczestniczyć do 100 osób. Wśród słuchaczy prowadzone będą interaktywne debaty.

Udział bezpłatny. 

Rekomendowane dla: samorządów, uczelni, think-tanków.

SDG in Action

(Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce) 

Strefa SDG in Action będzie dużą, otwartą przestrzenią, w której odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń organizowanych przez wielu partnerów Światowego Forum Miejskiego. Stworzy to okazję do zaprezentowania działań podejmowanych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie budowania wielostronnych partnerstw.

Udział bezpłatny. 

Rekomendowane dla: organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, samorządów, uczelni, biznesu, naukowców, think-tanków, aktywistów, organizacji pozarządowych.

Urban Library

(Miejska Biblioteka)

W tej strefie będą prezentowane najnowsze publikacje związane z tematyką Światowego Forum Miejskiego. Podczas wydarzeń odbywających się w strefie Urban Library autorzy, prelegenci i słuchacze będą rozmawiać na temat tego,
w jaki sposób dostęp do informacji może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miast. W każdej trwającej 1,5 godziny sesji może uczestniczyć do 100 osób.

Udział bezpłatny. 

Rekomendowane dla: organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, samorządów, uczelni, biznesu, naukowców, think-tanków, aktywistów, organizacji pozarządowych.

ONE UN

(Sesja w strefie ONZ) 

Podczas sesji odbywających się w Strefie ONE UN departamenty oraz agencje
ONZ będą mogły wraz ze swoimi partnerami zaprezentować projekty, inicjatywy
i partnerstwa na rzecz rozwoju miast zielonych, inkluzywnych i sprawiedliwych.

Udział bezpłatny. 

Rekomendowane dla: organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, uczelni, think-tanków, organizacji pozarządowych.

* zgłaszanie chęci aktywnego udziału jest możliwe również dla osób niezrzeszonych w instytucjach