OPM
0611.2020

Wpływ studentów na ekonomię miast. Wyniki badań z Łodzi i Turynu

  • OPM
  • Artykuł

Studenci stali się liczną grupą użytkowników miast na całym świecie. Różne aspekty ich obecności w miastach trudno jednak ocenić przez pryzmat dostępnej statystyki publicznej. Książka „Miasta studentów – Miasta konsumentów” przedstawia wyniki badań z Łodzi i Turynu, które pozwalają zrozumieć znaczenie studentów dla rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast.

Umasowienie szkolnictwa wyższego wielu miastom dało lub poszerzyło dostęp do szerokiej grupy młodych konsumentów studentów. W konsekwencji, wiele miast lubi się przedstawiać jako „miasto akademickie”, a część przeistoczyło się w swoiste „miasta studentów”. W ich przestrzeni zaczęto obserwować wyłanianie się dzielnic o studenckim charakterze, a także przedsiębiorstw ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumenckich młodzieży akademickiej.

Choć studenci są liczną – nieraz kilkudziesięciotysięczną – grupą użytkowników współczesnych miast, różne aspekty ich obecności w miastach często umykają statystyce publicznej. Z tego powodu trudno precyzyjnie ocenić znaczenie młodzieży akademickiej dla rozwoju miast. Na podstawie powszechnie dostępnych danych łatwo wywnioskować, które uczelnie są przez studentów wybierane, a zatem gdzie podejmują naukę. Trudniejszym zadaniem jest natomiast wskazanie, w których dzielnicach studenci wynajmują zakwaterowanie lub spędzają czas wolny, a także jakie środki finansowe przeznaczają na te cele.

Próbę kompleksowej oceny studentów jako użytkowników współczesnych miast akademickich stanowi książka pt. „Miasta studentów – Miasta konsumentów” autorstwa dr. Jakuba Zasiny. Przedstawia ona szeroko zakrojone studium porównawcze dwóch poprzemysłowych miast akademickich — Łodzi w Polsce i Turynu we Włoszech. Książka prezentuje wyniki badania, które miało na celu określenie roli zachowań konsumenckich studentów w rozwoju gospodarczym i przestrzennym obu ośrodków. Analizie poddano w nim trzy wymiary zachowań konsumenckich studentów — gospodarczy, przestrzenny i czasowy — na rynkach edukacyjnym, mieszkaniowym, handlowym, transportowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego.

Pogłębiająca się pandemia koronawirusa oraz wymuszone przez nią przejście na nauczanie zdalne rodzą wiele pytań o przyszłe oblicza „miast studenckich”. Choć materiał empiryczny omówiony na łamach książki zebrano jeszcze przed wybuchem pandemii, jej lektura pozwala wyobrazić sobie potencjalne konsekwencje (tymczasowego) odpływu studentów z miast pełniących funkcję akademicką.


POBIERZ

Miasta studentów – miasta konsumentów. Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu
Jakub Zasina

Wydawnictwo Uniwersytetu ŁódzkiegoKONKURS PRAC
MAGISTERSKICH I DOKTORSKICHkonkurs-mgr-dr-katowice2021

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *