OPM

Dane miejskie

Nauczeni doświadczeniami analizy danych miejskich, oraz dziesiątkami rozmów z przedstawicielami Samorządów, oraz biznesu działającego na rzecz miast, zauważyliśmy kluczowy problem, który
zniekształca ocenę poziomu rozwoju miasta, oraz utrudnia zarządzanie nim. Tym problemem jest jakość danych gromadzonych przez samorządy oraz brak systemowych rozwiązań w zakresie ich
gromadzenia, zarządzania i udostępniania. Zagadnienie dostępu do danych, ich integracji i możliwości przetwarzania, uważamy za fundamentalne do tego, aby można było prowadzić bardziej
zintegrowaną politykę miejską, w oparciu o wiedzę. W myśl zasady „garbage in, garbage out” (GIGO, „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”), żadna analiza nie może prowadzić do rzetelnych wyników, jeśli została opracowana na podstawie danych słabych technicznie, czy merytorycznie. Ponadto brak jednolitych standardów gromadzenia danych administracyjnych, uniemożliwia ich wykorzystanie na wyższych poziomach zarządzania, z uwagi na brak porównywalności.

Jako IRMiR, oraz istniejące w jego ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej, na co dzień pracujemy nad polepszeniem jakości danych miejskich, tak aby nasze analizy były jak najbardziej precyzyjne. Każdy podmiot zarządzający miastem, czy analizujący jego sytuacje ma ten sam cel – dokonać jak najlepszej oceny. Wzrost jakości i potencjału gromadzonych danych jest w interesie wszystkich osób i jednostek zajmujących się zarządzaniem miastem – dlaczego nie podjąć zatem działać realizujących ten cel? Problem ten jest niezwykle złożony i można go podzielić na kilka istotnych zagadnień:

1) poprawność merytoryczna gromadzonych danych – co poszczególne dane oznaczają? jakich
definicji używać formułując cel i zakres gromadzonych danych?
2) forma i format danych – jakie dane wymagają cyfryzacji? jakie dane mają potencjał do nadania
georeferencji? jakich używać formatów danych w zależności od typów danych? jak dane mają
wyglądać, aby były importowalne do wielu systemów?
3) charakterystyka i potencjał danych – jaki jest minimalny zakres danych, które miasto musi zbierać?
do jakich jednostek odniesienia powinny być zbierane dane? Jak formułować zapisy umów, aby
zakupione dane można było bez ograniczeń wykorzystywać? jakie działania należy podejmować, aby
dane można było otworzyć?
4) integracja danych – jak muszą wyglądać dane, aby można było je integrować niezależnie od
używanego systemu? jakich narzędzi używać do integrowania danych?
5) system zarządzania danymi – jakie cele powinien spełniać system do zarządzania danymi o
mieście?

Na te, i podobne pytania próbuje odpowiedzieć coraz więcej podmiotów, poprzez implementacje własnych pomysłów. Chcąc poznać dobre praktyki, oraz próbując wykreować jednolite podejście do
integracji danych miejskich, stworzyliśmy miejsce, w którym będziemy monitorować prace związane z tematyką wzrostu jakości danych w samorządach.

Jeśli Twoja jednostka ma pomysł na integrację i standaryzacje danych miejskich – napisz do nas.

danemiejskie@irmir.pl