OPM

SMUP

System Monitorowania Usług Publicznych
https://bip.stat.gov.pl
http://administracja.mswia.gov.pl

Wykonawcą systemu jest Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska. Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem jest zapewnienie właściwego świadczenia usług publicznych, co wymaga dostępu do użytecznych, zintegrowanych, wysokiej jakości danych. Podstawą informacji będą zasoby statystyki publicznej, a także dane gromadzone w rozproszonych źródłach. Zadaniem systemu będzie ich uporządkowanie i umożliwienie przepływu danych dotyczących usług publicznych pomiędzy najniższym poziomem ich gromadzenia a końcowym użytkownikiem zebranych informacji.

Główne funkcje systemu to przeglądanie dostępnych danych, wizualizowanie za pomocą map i wykresów, pobieranie danych w ramach ich dalszego przetwarzania, wykonywanie analiz w ramach
funkcjonowania systemu oraz dokonywanie analiz porównawczych z wykorzystaniem benchmarkingu.

Głównymi odbiorcami programu będą: przedsiębiorcy, społeczeństwo i organizacje pozarządowe, instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty dostarczające usługi publiczne lub sprawujące nad ich wykonaniem nadzór oraz środowiska naukowe i eksperckie. System zasilany będzie danymi pozyskiwanymi z:
Statystycznych Systemów Informacyjnych: BDL, DBW
Rejestrów Urzędowych – TERYT
Zewnętrznych Systemów Informacyjnych – rejestr publiczny, systemy informacyjne administracji publicznej, systemy pozaadministracyjne

Źródłami danych do badań będą dane w formie sprawozdań, badań ankietowych, dane z systemów administracji publicznej oraz pochodzące spoza niej. Wykorzystanie danych analitycznych będzie
poprzedzone analizą pod względem: aktów prawnych, zakresu podmiotowego (stopnia pokrycia populacji, w tym definicji i stosowanych klasyfikacji), formy prowadzenia rejestru, stopnia wdrożenia systemu informatycznego, ciągłości zasilania, charakteru rejestru, trybu i częstotliwości jego aktualizacji. Obszary usług objęte monitorowaniem to: podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, drogownictwo i transport, ochrona środowiska, inwestycje i budownictwo oraz geodezja i kartografia.