OPM

Inwestycje

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej proces inwestycyjny nabrał powszechnie zauważalnego przyśpieszenia. Samorządy nie tylko nadrabiają dziesięciolecia  zaniedbań i strukturalnych niedoborów, ale zmierzają się ze źle wykonanymi inwestycjami, wymagających nowych nakładów finansowych błędnie wyznaczanych priorytetów. Jednocześnie postęp technologiczny i gospodarczy wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi przyczynia się do realizacji kolejnych inwestycji.  Po 27 latach od początku transformacji oraz 12 latach obecności w europejskich strukturach należy podsumować obecne polityki inwestycyjne miast.

Raport ,,POLITYKA INWESTYCYJNA” podejmuje kwestię realizowania i planowania działań inwestycyjnych w kontekście wizji i strategii rozwoju miast oraz wpływ zrealizowanych inwestycji na funkcjonowanie miasta. Analizowany będzie również sam proces inwestycyjny, obejmujący etap przygotowania i wdrażania, oraz przyjmowane modele finansowe i modele współpracy z sektorem prywatnym i społecznym.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport w trakcie realizacji.