OPM

Demografia

Pod względem demograficznym, polskie miasta mają dwa zasadnicze wyzwania, które w istotny sposób będą oddziaływać na ich funkcjonowanie. Pierwszym jest zmniejszająca się liczba mieszkańców. Według prognoz GUS, do roku 2050 ludność Polski zmniejszy się o około 4,5 miliona mieszkańców. Proces ten będzie dotyczył przede wszystkim obszarów miejskich. Kolejnym problemem jest starzenie się społeczeństwa. Oba zjawiska istotnie wpływają na funkcjonowanie miast i wymagają dostosowania polityk – m.in. budżetowych, planistycznych, komunikacyjnych i mieszkaniowych.

W ramach raportu oprócz kwestii stricte demograficznych, badane są również inne zjawiska społeczne, które nie zostały uwzględnione w innych raportach tematycznych, np. jakość kapitału ludzkiego, wykluczenie społeczne. Kluczowym aspektem raportu jest również analiza działań jakie podejmują miasta w celu dostosowania się do zmian demograficznych (usługi, infrastruktura, zmiana strategii).

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport ukaże się w maju 2019 r.