OPM

Opiekunowie merytoryczni

dr hab. Andrzej Woźnica

prof. UŚ Pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie biochemii i ochrony środowiska.

Zajmuje się biotechnologią środowiska, biodetekcją, modelowaniem środowisk wodnych oraz problemami zarządzania środowiskiem zbiorników wodnych i problemem wody w miastach. Lider zespołu, który opracował Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody – ABTOW, urządzenie do monitorowania jakości wody. Zastępca koordynatora projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap (POIG 2010-2014). Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Posiada certyfikat PRINCE2® Foundation, uprawnienia stermotorzysty, patent sternika motorowodnego, taternik jaskiniowy.

mgr Andrzej Rajkiewicz 

absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1982) i studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości (2010). Doświadczenia we współpracy z samorządami zbierał m.in. jako współpracownik spółki komunalnej miasta Mannheim, koordynującej w Polsce modelowy program restrukturyzacji ciepłownictwa w małych miastach, następnie w Narodowej Agencji Poszanowania Energii jako koordynator projektów Interreg BSR dotyczących masowej termomodernizacji budynków mieszkalnych BEEN , rewitalizacji wielowłasnościowych osiedli mieszkaniowych UrbEnergy a w programie Horyzont 2020 projektu DREEAM dotyczącego wielkoskalowej głębokiej modernizacji budynków. Aktualnie w Fundacji Poszanowania Energii kieruje projektem międzynarodowym CLI-MA poświęconym stworzeniu kursów dla zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania zmian klimatycznych przez budynki i ich otoczenie. 

Edwin Bendyk (ur. 1965) – Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Zawodowo dziennikarz, publicysta i pisarz, publicysta tygodnika „Polityka”, zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym.

Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. W 2020 r. wydał „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”.

Redaktor i współautor raportu końcowego Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Autor i współautor opracowań strategicznych i foresightowych na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym.

Kurator programu „Miasto przyszłości/Laboratorium Wrocław” podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Współorganizator Kongresu Kultury w 2016 r. Wraz z Irkiem Grinem kurator projektu Ex-centrum zainicjowanego przez Olgę Tokarczuk.

Wykłada w Collegium Civitas i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN-Clubu.

Prowadzi blog „Antymatrix”.

Julia Wygnańska

jest wiceprezeską Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska najpierwmieszkanie.org.pl. Fundacja wprowadza w Polsce innowacyjne rozwiązania na rzecz zakończenia bezdomności i prewencji wykluczenia mieszkaniowego m.in. programy „Najpierw mieszkanie”, programy wsparcia dla osób przeprowadzających się do lokali miejskich (socjalnych i komunalnych), programy streetworkingu opartego na wartościach: samostanowienie uczestników, zdrowienie, zindywidualizowane wsparcie, zakorzenienie w społeczności lokalnej. Przed zaangażowaniem się w prowadzenie FNMP w 2019 r przez wiele lat zajmowała się badaniami bezdomności i rzecznictwem dobrych rozwiązań m.in. polityk opartych na dowodach oraz „Najpierw mieszkanie”. Była członkinią Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, jest autorką artykułów oraz prezentacji o bezdomności Polsce i zagranicą publikowanych m.in. w European Journal of Homelessness.  

Mikołaj Herbst,

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie badań edukacyjnych i rozwoju regionalnego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku monografii. Konsultant w projektach związanych z edukacją oraz rozwojem  społeczno-gospodarczym w Polsce, Bułgarii, Ukrainie, Czarnogórze. Założyciel i współautor bloga „Polityka oparta na wiedzy”. W latach 2008-2009 członek Zespołu Doradców Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. 

Prof. dr hab. BARBARA SZULCZEWSKA,

obecnie zatrudniona w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.  Jej zainteresowania badawcze obejmują przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego i planowania rozwoju miast, metody sporządzania opracowań ekofizjograficznych i strategicznych prognoz oddziaływania na środowisko, a ostatnio zagadnienia rolnictwa miejskiego oraz planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą. Jest m. in. członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest autorką lub/i współautorką ponad 30 ekspertyz, opracowań studialnych, a także kilkudziesięciu publikacji, w tym książki poświęconej zielonej infrastrukturze.  

Bolesław DOMAŃSKI

jest profesorem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie kieruje Zakładem Rozwoju Regionalnego, a także członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Jest autorem około 200 publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Holandii, w tym 10 książek. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi m.in. poświęconymi zmianom w rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w Europie, uwarunkowaniom i skutkom inwestycji zagranicznych oraz efektom działania stref ekonomicznych. Jest autorem licznych ekspertyz m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, urzędów marszałkowskich oraz władz lokalnych. Należy do międzynarodowych organizacji naukowych, w tym komitetu sterującego sieci badań przemysłu samochodowego GERPISA z siedzibą w Paryżu oraz rad redakcyjnych czasopism międzynarodowych, m.in. European Urban and Regional Studies, European Urban Research and Policy, Geographia Polonica. Był ekspertem European Research Council w Brukseli. Zajmuje się problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej, rewitalizacji miast, wpływu korporacji ponadnarodowych na rozwój regionów, restrukturyzacji miast i regionów przemysłowych oraz współczesnych przemian przemysłu.

prof. dr hab. ROMAN CIEŚLIŃSKI 

hydrolog, geograf, kierownik Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego, autor około trzystu publikacji naukowych, w tym ponad 30 będących w bazie Web of Science, a także 40 komentarzy do map hydrograficznych i sozologicznych. Kierownik lub wykonawca ponad 50 projektów naukowych, w tym projektu Life+ pt. „Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland”. Przewodniczący Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego, a także członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku przy RDOŚ w Gdańsku i Naukowej Rady Konsultacyjnej przy Zespole ds. wdrożenia strategii zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska. Zakres zainteresowań naukowych dotyczy głównie hydrologii pojezierzy i pobrzeży południowego Bałtyku, hydrochemii, paludologii, ochrony środowiska, zjawisk ekstremalnych, w tym powodzi i suszy, hydrologii zlewni miejskich, hydrologii strefy wybrzeża, w tym przebiegu zjawiska intruzji do jezior przybrzeżnych, a także oddziaływania człowieka na stosunki wodne i zmiany ilościowe oraz jakościowe w zlewni.

SŁAWOMIR SITEK 

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz magister ekonomii. Adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się w badaniach rozwoju lokalnego i regionalnego. W latach 2000-2008 pracownik samorządowy, zajmujący się problematyką kontroli wewnętrznej.  

Wykonawca grantu z zakresu rynku pracy pt. Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego w ramach PO KL, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.  Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach opiniujący komponent „Regionalny rynek pracy w kontekście zapisów projektu RPO WSL 2014-2020 (narzędzia i działania)”.  Kierownik badań  realizowanych na zamówienie Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, dotyczących rozwiązywania problemów społecznych Bytomia.  Ekspert w projekcie koordynowanym przez GZM pt. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025”.  Udział w projekcie zamawianym przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury na rzecz Miasta Bytom oraz Wałbrzych, polegający na świadczeniu usług doradztwa merytorycznego w zakresie rewitalizacji. Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji w Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych działającym przy Uniwersytecie Śląskim.  Udział w pracach nad programem strategicznym Kierunek Śląskie 3.0 realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Współautor opinii dotyczącej więzi gospodarczych oraz rynku pracy do Wniosku Rady Miasta Katowice o utworzenie Związku Metropolitalnego w Województwie Śląskim.   Współautor badań których efektem są raporty tworzące Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym. Udział w pracach grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarka, w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.   

Autor licznych publikacji naukowych związanych z tematyką rozwoju lokalnego i rynku pracy.   

Ewa Jastrzębska

Dr nauk ekonomicznych zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka i trenerka współpracująca z biznesem i samorządami (opracowywanie strategii, szkolenia, badania) w zakresie: zrównoważonego rozwoju (w tym zrównoważonej konsumpcji i gospodarki obiegu zamkniętego), społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu, planowania strategicznego. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Skupiać będzie się na Celu 12.

Dr. hab. AGATA CIESZEWSKA 

Z wykształcenia geograf, geoekolog (doktor nauk o Ziemi, dr hab. w zakresie architektury i urbanistyki) zawodowo uprawia planowanie krajobrazu. Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, SGGW, wice przewodnicząca Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Autorka przeszło 50 publikacji naukowych, oraz 40 opracowań praktycznych związanych z wpływem czynników przyrodniczych na zagospodarowanie przestrzenne (opracowań ekofizjograficznych m.in.: Warszawy, Kielc, obszaru metropolitalnego Warszawy, planów ochrony). Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na uwarunkowaniach przyrodniczych w planowaniu przestrzennym w tym kształtowaniu zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu.  Obecnie jest liderem projektu norweskiego NOR/IdeaLab – Co-Adapt ‘Communities for Climate Change Action’. 

dr hab. Viktoriya PANTYLEY 

– pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk  Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki (studia magisterskie z zakresu geografii i anglistyki), a także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi), Visiting Researcher na Georgia State University (USA). Zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą geografię człowieka, w tym geografię medyczną, geografię przestępczości oraz geografię dzieci. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz dwóch monografii naukowych.  

Małgorzata FUSZARA,

prof. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, dr hab. nauk prawnych. Kierowniczka Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa  Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W latach 2014-2015 Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Poza Uniwersytetem Warszawskim prowadziła zajęcia m.in. w Ann Arbor (USA) i Onati (Hiszpania).

Autorka licznych publikacji, głównie w języku polskim i angielskim, przede wszystkim z zakresu socjologii prawa, studiów kobiecych i studiów nad społeczną i kulturową tożsamością płci (gender). Autorka książek: „Codzienne konflikty i odświętna sprawiedliwość”; „Rodzina w sądzie”; „Kobiety w polityce”, współautorka m.in. książki „Spory i ich rozwiazywanie” (2018).   

Magdalena Krajewska  

Prezeska Banku Żywności SOS w Warszawie. Od 23 lat pracuje i działa w organizacjach pozarządowych. Z Bankami Żywności związana od 16 lat. Była Wiceprezeską Federacji Polskich Banków Żywności.   
Bierze udział w pracach zespołów, komisji oraz ciał doradczych. Jako reprezentantka organizacji pozarządowych wspólnie z przedstawicielami administracji wypracowuje modele rozwiązywania problemów społecznych związanych z ubóstwem oraz marnowaniem żywności.  Od ponad dekady uczestniczy w programach związanych z rozwiązaniem problemu głodu i ubóstwa w Polsce.    

Z wykształcenia pedagog. Prowadzi szkolenia i konsultacje z szeroko rozumianego przeciwdziałania marnowaniu żywności dla biznesu i organizacji pozarządowych. Prywatnie interesuje się ekologią i ochroną zwierząt.  

magdalena.krajewska[at]bzsos.pl 

dr Alina Muzioł-Węcławowicz 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk geograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego. Pracowała min. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Politechnice Warszawskiej. Jest autorką wielu prac naukowych i ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa i rewitalizacji. Popularyzuje rewitalizację, społeczne mieszkalnictwo czynszowe i aktywną rolę samorządów miejskich w polityce mieszkaniowej.  

Andrzej Porawski 

Ur. 1951, działacz NSZZ „Solidarność” i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (1980–1991). 

W latach 1990–2006 był radnym miasta Poznania i Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W latach 1990–94 był członkiem Zarządu Miasta Poznania. Od 1991 r. jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich. Od 1999 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Jest członkiem Rady Statystyki oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody „Fundament Rzeczpospolitej” im Prof. Michała Kuleszy oraz przyznanego przez „Wspólnotę” tytułu „Samorządowiec 25-lecia”. 

Źródło: http://konferencjakultury.pl 

Aldo VARGAS – TETMAJER 

Koordynator Krajowego Punktu URBACT 
Związek Miast Polskich 
 
Koordynator Krajowego Punktu URBACT przy Związku Miast Polskich. Nadzoruje działalność polskich partnerów projektów URBACT, zajmuje się promocją konkursów i osiągnięć sieci projektowych URBACT. Prowadzi również spotkania warsztatowe dla partnerów projektów URBACT. Jest aktywny w działaniach europejskich dot. polityk miejskich. 
Pracował m.in. w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie, gdzie odpowiadał za współpracę międzynarodową. Był członkiem zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe w programach Interreg, URBACT i Programach Ramowych z zakresu zrównoważonego rozwoju miast. Odpowiadał za komunikację i współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie rozwoju miast.  

Wszyscy Opiekunowie doradzać będą w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju