OPM

Przestrzeń

Dostrzegając niekorzystne tendencje w zagospodarowaniu polskich miast, podjęliśmy w ramach raportu ,,KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI” szereg badań, które w oparciu o obiektywne dane pozwolą przyjrzeć się jak samorządy gospodarują przestrzenią, m.in. w odniesieniu do zjawiska suburbanizacji.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring polityki przestrzennej wszystkich miast na prawach powiatu oraz trzech wybranych obszarów metropolitalnych, szczególnie w kontekście efektywności użytkowania terenu. W tym celu planowane jest wykorzystanie modelu bazującego na transekcie urbanistycznym jako zbiorze przedziałów referencyjnych określonych typologii zabudowy.

Kolejna część raportu ma charakter problemowy. W ramach niej zostaną poruszone dwa tematy. Pierwszy dotyczy mechanizmów naprawy terenów zurbanizowanych, czyli działań ,,naprawczych” w stosunku do przestrzeni zurbanizowanej substandardowo, np. o ograniczonym dostępie do usług oraz niskiej jakości przestrzeni publicznych. W drugim zaś przyjrzymy się możliwym mechanizmom związanym z bezpośrednimi kosztami urbanizacji (m.in. realizacją dróg, infrastruktury technicznej i społecznej) oraz możliwym modelom ich odzyskiwania przez gminy.

Raport w trakcie realizacji.