OPM

Regulamin geoportalu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu www.geoportal.miasta.pl, (zwanego dalej geoportal) w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz Administratora.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem geoportalu w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

 

Zasady korzystania

 1. Korzystanie z zasobów zbiorów danych geoportalu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR (dalej OPM)  uprawnione jest jedynie w celach niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie na cele własnego użytku osobistego w granicach jakie określone są przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści geoportalu OPM w całości bądź częściami, w szczególności zabrania się przesyłania lub udostępniania w/w treści w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Przy korzystaniu z zasobów Portalu zabronione jest:
  • wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów
   lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu,
  • wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal.

Prawa Autorskie

Zawartość geoportalu OPM jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, który stanowi: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki korzystania obowiązują od momentu opublikowania i mogą być zmieniane w całości lub w części. o każdej zmianie warunków korzystania wszyscy Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez stosowną publikację na geoportalu OPM.