OPM
2109.2017

Zmiany w planowaniu – ustawa inwestycyjna

  • OPM
  • Artykuł

Chociaż prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym mają trwać do końca bieżącego roku, a skierowanie projektu do Sejmu nastąpi w 2018 r., to równolegle trwają pracę nad innymi ustawami związanymi z planowaniem przestrzennym – tzw. ustawą inwestycyjną oraz ustawą o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Właśnie trwają konsultacje dotyczące projektów tych ustaw.

Ustawa określana mianem inwestycyjnej powstała mimo trwających prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który w założeniu ma całościowo regulować system gospodarowania przestrzenią. Jak tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany przedstawione w ustawie w dużej części zostały opracowane w trakcie prac nad Kodeksem i są z nim w pełni zgodne. Czego dotyczą?

Ustawa inwestycyjna

W zakresie planowania przestrzennego ustawa wprowadza obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). Ma to usprawnić współpracę gminy z inwestorami przy dużych projektach urbanistycznych. Podobne instrumenty funkcjonują w innych krajach, np. Francji i Niemczech.

OZI ma dotyczyć głównie dużych projektów inwestycyjnych jak Centralny Port Komunikacyjny albo projekty inwestycyjne np. w ramach rewitalizacji, ale także szczególne zamierzenia, takie jak Expo 2022 w Łodzi, programy reurbanizacji terenów pogórniczych. W ramach OZI będą mogły być również realizowane komercyjne inwestycje mieszkaniowe. Autorzy ustawy mają nadzieję, że OZI pozwoli na zaprojektowanie i zrealizowanie harmonijnej przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej, wyposażonej w tereny zielone oraz infrastrukturę społeczną. OZI łączy etap planistyczny z wykonawczym. Przewiduje się bowiem wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu planistycznego – planu regulacyjnego. Cała procedura OZI ma podlegać kontroli nadzorczej wojewody.

Ustawa porusza również problem wycinki drzew. Doprecyzowano m.in. wymogi związane z kompensacją przyrodniczą tak, aby w wyniku realizacji inwestycji nie następował ubytek w drzewostanie. Zmiany w planowaniu dotyczą także aktów planistycznych w gminie. W ustawie doprecyzowano zasady sporządzania bilansów potrzeb terenowych oraz wprowadzono obowiązek wyznaczenia obszaru zurbanizowanego. Oprócz tego ustawa dopuści możliwość łącznej zmiany studium i planu miejscowego. Obecnie nie jest to możliwe i obie procedury należy prowadzić odrębnie. Istotne zmiany czekają także decyzje o warunkach zabudowy. Ustawa m.in. reguluje zasadę dobrego sąsiedztwa. Przykładowo, nie będzie możliwa inwestycja na podstawie tzw. wuzetki, gdy sąsiednia nieruchomość nie jest zabudowana. Ponadto ustawa dwukrotnie wydłuża okres zawieszenia wydania decyzji, z obecnych 9 do 18 miesięcy. Decyzja o warunkach zabudowy ma być ważna 2 lata.

 Kolejnym obszarem, którego dotyczą zmiany jest Prawo budowlane. Ustawa przewiduje rozdzielenie projektu budowlanego na projekt inwestycyjny, który będzie podlegał weryfikacji przez organ administracji publicznej,  i projekt techniczny, za którego prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci.

Projekt ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 października pisemnie albo na adres email przestrzen@mib.gov.pl.

Ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

We wrześniu zostały ogłoszone konsultacje do projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Na uwagi zostało już niewiele czasu. Uwagi można składać do 22 września m.in. na adres e-mail: kodeks@mib.gov.pl.

Przypomnijmy, porządkuje status prawny trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji. Ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty. Jednak nie jest to zmiana polegająca na przywróceniu stanu sprzed 2014 roku. Przykładowo Izba Urbanistów nie zostanie przywrócona. Zamiast tego ma zostać wprowadzony egzamin państwowy. Zdający zostaną wpisani rejestru urbanistów, który uprawniać będzie do wykonywania zawodu. Oprócz egzaminu wymogiem ma być posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego. Projekt jednak nie precyzuje wymaganego kierunku studiów, ani nie określa minimum doświadczenia zawodowego. Oprócz egzaminu konieczne będzie także stałe podnoszenie kwalifikacji. Projekt precyzuje liczbę udokumentowanych godzin szkoleń specjalistycznych, która ma wynosić 40 godzin.

Z kolei dla architektów przewidziano wprowadzenie dwustopniowych uprawnień budowlanych dwustopniowych. Pierwszy stopień będzie mogła uzyskać osoba będąca absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury, oraz która zdała egzamin. Konieczna będzie również co najmniej półroczna praktyka.

Drugi stopień ma natomiast dotyczyć prawa do kierowania robotami budowlanymi. Osoba posiadająca pierwszy stopień będzie musiała odbyć półtoraroczną praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych oraz odbyć półroczną praktykę zawodową na budowie. Podobnie jak w przypadku pierwszego stopnia wymagany będzie także egzamin. Co istotne drugi stopień będzie można uzyskać bez wcześniejszego zdobycia uprawnień pierwszego stopnia. Konieczne będzie jednak spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych dla pierwszego i drugiego stopnia.

Projekt ustawy ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.fb2

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.