OPM

MRL

Monitor Rozwoju Lokalnego – www.systemanaliz.pl

Wykonawcą systemu jest Związek Miast Polskich. Projekt przygotowany został w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim”.

MRL pozwala na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Jako narzędzie do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń, np. do Raportu o stanie gminy.

System zawiera także informacje na temat prac Grup Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Bazę Dobrych Praktyk (BDP). System można wykorzystać jako narzędzie zintegrowanego zarządzania, aktualizacji strategii rozwoju JST – plan długo i średnioterminowy – główne trendy i tendencje, aktualizacji/przygotowania planów operacyjnych do strategii, wskaźniki dla przygotowywanych projektów i programów, monitoringu i raportowania, wymiany doświadczeń między specjalistami w JST (GWD) oraz badania jakości życia. Dane prezentowane będą za pomocą wykresów słupkowych, wykresów XY, tabeli, wykresów radialnych.

System jest wsparciem władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o charakterze strategicznym. Większość danych pozyskiwana jest od jednostek samorządowych (głównie miast) poprzez wypełienie kwestionariuszy ankietowych zamieszczanych w SAS (System Analiz Samorządowych). Dodatkowo w sektorze oświaty wykorzystywane są dane statystyczne z Systemu Informacji Oświatowej MEN. Aktualnie monitorowanych jest 7 sektorów:
• Usługi społeczne: kultura, pomoc społeczna i oświata;
• Usługi techniczne: efektywność energetyczna, transport, gospodarka komunalna i komunalna gospodarka mieszkaniowa.

Oprogramowanie SAS tworzone jest w technologii java servlets z elementami JSP (Java Server Pages) oraz Ajaks w implementacji Google Web Toolkit z wykorzystaniem mechanizmu zdalnego
wywoływania procedur RPC. Podstawowe elementy portalu to: serwer www, System Zarządzania Bazą Danych, moduły aplikacyjne SAS, przeglądarki internetowe, środowisko tworzenia oprogramowania oraz biblioteki programowe. Wszystkie elementy te są dostępne nieodpłatnie.