OPM

Ankieta | Mieszkalnictwo

Instytut Rozwoju Miast, będący instytutem badawczym podległym Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, prowadzi obecnie prace nad raportem na temat mieszkalnictwa komunalnego w polskich miastach, w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM. Raport ten będzie zawierał wnioski i rekomendacje dla polityki miejskiej w zakresie mieszkalnictwa.

Badanie stanowi element szerszego monitoringu na potrzeby Krajowej Polityki Miejskiej, która została przyjęta 20 października 2015 przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju miast w perspektywie średniookresowej. Badanie ankietowe obejmuje swym zakresem wszystkie gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie w Polsce.

W celu pozyskania szczegółowych informacji ilościowych o gminnych zasobach mieszkaniowych oraz z zakresu gminnej gospodarki mieszkaniowej, Instytut zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu.


POBIERZ ANKIETĘ


Osoba do kontaktu:

Kamil Nowak
Tel. +48 12 634 23 46 (wew. 40)
e-mail: mieszkalnictwoopm@irm.krakow.pl