OPM

FAQ

  • Czy potrzebna będzie uchwała Rady Miasta przed zgłoszeniem projektu? 

  Uchwała Rady Miasta nie jest potrzebna przed zgłoszeniem projektu. Wystarczające jest oświadczenie Zgłaszającego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania gminy wgrane do generatora przed zgłoszeniem. Oświadczone musi zostać podpisane w sposób tradycyjny i wtedy do generatora powinien zostać wgrany skan albo elektroniczny, wtedy oprócz podpisanego oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie podpisu. 

  • Czy po wybraniu projektu do PDM będzie podpisana umowa z miastem? 

  Po ogłoszeniu wyników z wybranymi miastami zostaną podpisane porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu/inicjatywy/działania w ramach programu ,,Plan działań dla miast. Modelowa Lokalność’’) 

  • Na czym ma polegać rola lokalnego koordynatora? Jak jest wyłaniany i kto dokładniej może nim być? 

  Lokalny koordynator to osoba, którą wyznacza miasto w porozumieniu z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) do bieżącego kontaktu w sprawie koordynacji udziału miasta w Programie „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność”. W okresie od podpisania porozumienia do końca I kwartału 2022 r. koordynator lokalny odpowiada za dostarczenie materiałów uzupełniających zgłoszenie miasta do PDM przesłane przez Generator Zgłoszeń i współpracuje z zespołem IRMiR przy opracowaniu raportu dotyczący zgłoszonego projektu, który stanowi wkład miasta do dokumentu pt. „Plan Działań dla Miast”. W II kwartale 2022 r. lokalny koordynator jest w kontakcie z zespołem IRMiR w sprawie przygotowania ostatecznej wersji dokumentu i jego podpisania w trakcie 11. Światowego Forum Miejskiego. W III i IV kwartale 2022 r. lokalny koordynator koordynuje realizację zgłoszonego projektu w mieście i zgłasza zapotrzebowanie na działania doradcze, a także przygotowuje udział miasta w Dziedzictwie WUF. 

  • Czy zgłoszenie ma obejmować dalszy rozwój istniejących tematów, w których miasto jest aktywne, czy może skupiać się na nowym obszarze, który chcemy rozwijać? 

  Dopuszczalne są oba warianty. Gdy miasto chce kontynuować dotychczas realizowane działania, wskazuje cel zrównoważonego rozwoju, w którym ma osiągnięcia. Gdy planowane jest zgłoszenie nowego projektu, należy opisać, w jaki sposób dotychczasowe osiągnięcia i zrealizowane działania, skłoniły Państwa do wyboru nowego obszaru tematycznego.  

  • Czy zgłoszony projekt musi zakończyć się w 2022 r., czy może on być w trakcie realizacji, czy może to być projekt wieloletni, którego realizacja kończy się w 2022 r.? 

  Zgłoszony projekt musi przynieść możliwe do wyodrębnienia produkty lub rezultaty w 2022 r. Możliwe jest jednak, że sam projekt będzie częścią szerszego przedsięwzięcia, które trwa od jakiegoś czasu albo będzie kontynuowane w kolejnym roku czy latach. Projekty muszą być wykonalne i możliwe do realizacji do końca 2022 r., dlatego najlepiej, aby były już przez Państwa przewidziane do realizacji i w toku działań doradczych otrzymały ostatnie szlify. 

  • Czy może być to projekt inwestycyjny czy miękki? 

  Mogą to być zarówno projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Charakter projektu nie ma wpływu na ocenę. 

  • Czy udział w PDM jest bezpłatny? 

  Udział w PDM jest bezpłatny. Miasto zobowiązuje się jednak do realizacji do końca 2022 r. projektu, którego finansowanie jest po stronie zgłaszającego. 

  • Czy miasto może liczyć na wsparcie finansowe w realizacji zgłoszonego w ramach PDM projektu? 

  Program nie przewiduje wsparcia finansowego w realizacji zgłoszonego w ramach PDM projektu. 

  • Rozumiem, że projekt może być współfinansowany ze środków zewnętrznych np. z UE? 

  Projekt może być współfinansowany ze środków zewnętrznych. Informacja o źródle finansowania zostanie ujęta w PDM. 

  • Czy przewiduje się monitoring efektów/rezultatów zrealizowanych działań? 

  W ramach Dziedzictwa WUF11 będzie monitorowane utrzymanie przez miasta kierunku zaplanowanych działań w zakresie zgłoszonego celu zrównoważonego rozwoju. 

  • Czy jest dostępna wersja demo generatora, gdzie można edytować każdą zakładkę bez wypełniania poprzedniej zakładki? Czy można wejść w generator i zapoznać się z nim? 

  Nie ma wersji demonstracyjnej generatora, ale na stronie internetowej: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/#dokumentacja udostępniona została edytowalna wersja zgłoszenia, którego treść jest tożsama z rubrykami generatora. 

  • Czy istnieje ograniczenie liczby miast, które przystąpią do Programu? 

  W Programie powinno wziąć udział nie mniej niż 100 miast. 

  • Czy zgłoszenie składane za pośrednictwem internetowego generatora może zostać wypełnione przez pracownika merytorycznego urzędu, czy osobę uprawnioną do reprezentowania miasta (tak ja w oświadczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 5)? 

  Zgłoszenie do Programu może zostać złożone przez pracownika merytorycznego Urzędu Miasta. Od osoby upoważnionej do reprezentowania miasta wymagany jest jedynie podpis na oświadczeniu zgłaszającego (załącznik nr 5), które należy wgrać do systemu w ostatnim kroku wypełniania formularza zgłoszenia. 

  • Czy po wysłaniu aplikacji generator „informuje” o jej skutecznym przesłaniu? Coś zgłaszający otrzymuje potwierdzenia aplikowania do Programu? 

  Po wysłaniu zgłoszenia – na adres e-mail wskazany w formularzu – otrzymają Państwo potwierdzającą wiadomość zwrotną wraz z załącznikiem w postaci wypełnionego przez Państwo zgłoszenia, wygenerowanego z systemu w formie pliku pdf.  

  • Czy złożone za pośrednictwem generatora zgłoszenie można edytować? 

  Tak, treść przesłanego do Organizatora Programu zgłoszenia można edytować. W wiadomości potwierdzającej przesłanie zgłoszenia otrzymają Państwo odnośnik ,,Edytuj zgłoszenie’’, przekierowujący do generatora z wypełnionym zgłoszeniem, gdzie można wprowadzić zmiany oraz które należy zatwierdzić ponownym wysłaniem zgłoszenia.